DYREKTOR INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Zakładzie Projektowania Spekulatywnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.),
oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §86, i odpowiadają następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:

a. tytuł magistra sztuki w zakresie wzornictwa lub projektowania wystaw, scenografii i wnętrz;
b. predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego;
c. rozszerzona wiedza z zakresu projektowania produktu (mebel, ubiór, biżuteria)
d. umiejętność pracy w programach projektowych: (Photoshop, Corel, Solidworks/3D Max);
e. znajomość języka obcego (terminologia fachowa).
f. umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 

 • podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko asystenta do Rektora Politechniki Koszalińskiej
 • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
 • życiorys zawodowy,
 • wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej (nagrody, konkursy);
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć
  znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np.
  certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Słowa kluczowe: asystent, wzornictwo przemysłowe, mebel, ubiór, biżuteria

Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na asystenta –
Zakład Projektowania Spekulatywnego” w terminie od 19.01.2018r. do 20.02.2018r. pod adresem: Instytut
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro, Bud. D pokój 110.
Zgłoszenia kandydatów będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora zgodnie z § 86
Statutu uczelni. Wyniki postępowania konkursowego komisja konkursowa przedstawi Radzie Instytutu
Wzornictwa. Politechnika Koszalińska nie zapewnia przyszłemu pracownikowi mieszkania i zwrotu kosztów
dojazdów do miejsca pracy. Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyboru kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.

DYREKTOR INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ OGŁASZA KONKURS na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Projektowania Spekulatywnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca
2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z póź. zm.),
oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §86, i odpowiadają następującym kryteriom
kwalifikacyjnym:

a. Posiada stopień naukowy doktora lub jest w trakcie zamknięcia przewodu doktorskiego
(dokument potwierdzający zaawansowanie przewodu przez Jednostkę, w której jest realizowany
przewód) w zakresie wzornictwa.
b. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego.
c. Rozszerzona wiedza z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania produktu.
d. Wykaz nagród, udział w konkursach.
e. Doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacjami.
f. Umiejętność pracy w programach projektowych.
g. Znajomość języka obcego (terminologia fachowa).
h. Minimum czteroletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego.
i. Umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność.

 

Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów:

 

 •  podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko wykładowcy do Rektora Politechniki Koszalińskiej
 • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
 • odpis dyplomu lub dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora lub
  dokument potwierdzający zaawansowanie przewodu przez Jednostkę, w której jest
  realizowany przewód doktorski.
 • życiorys zawodowy,
 • wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej,
 • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych,
 • oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu wraz z deklaracją, że Politechnika
  Koszalińska będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
 • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć
  znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np.
  certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.),
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej.

Słowa kluczowe: wzornictwo, projektowanie form, projektowanie szkła gospodarczego, projektowanie szkła
dekoracyjnego, projektowanie lamp

Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na wykładowcę
– Zakład Projektowania Spekulatywnego” w terminie od 19.01.2018r. do 20.02.2018r. pod adresem: Instytut
Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro, Bud. D pokój 110.
Zgłoszenia kandydatów będą opiniowane przez komisję konkursową powołaną przez Dyrektora zgodnie z § 86
Statutu uczelni. Wyniki postępowania konkursowego komisja konkursowa przedstawi Radzie Instytutu
Wzornictwa. Politechnika Koszalińska nie zapewnia przyszłemu pracownikowi mieszkania i zwrotu kosztów
dojazdów do miejsca pracy. Politechnika Koszalińska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez
wyboru kandydata. Brak informacji o decyzji jest równoznaczne z odrzuceniem kandydatury.

DOKUMENTY DO POBRANIA