facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci ArchiwumZASADY ODBYWANIA PRAKTYK


Regulamin NIEOBOWIĄZKOWYCH Praktyk Studenckich GO! DESIGN plus

 • 1. Praktyki przeznaczone są dla studentów studiów I i II stopnia Instytutu Wzornictwa bez ograniczeń,
 • 2. Praktyki muszą odbywać się w Firmach, które znajdują się na liście Instytucji biorących udział w programie GO!DESIGN plus, działające w branżach zgodnych
 • z kształceniem i kierunkiem studiów kandydatów na Praktykantów.
 • 3. Lista Firm biorąca udział w programie znajduje się na stronie www.wzornictwo.tu.koszalin.pl/ oraz u Koordynatorów Praktyk.
 • 4. Pod nazwą Praktykant rozumie się studenta INSTYTUTU WZORNICTWA specjalności ARCHITEKTURA WNĘTRZ i WZORNICTWO, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji na praktykę.
 • 5. Lista Firm biorących udział w Programie jest systematycznie uzupełniana na wniosek studentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie Programu Go!Design.
 • 6. Wniosek o uzupełnienie listy o nową Firmę należy kierować do Koordynatorów Praktyk.
 • 7. O udziale Firmy w programie decyduje obustronne pisemne Porozumienie pomiędzy Firmą, a Dyrektorem Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, po wcześniej przeprowadzonych
 • rozmowach dotyczących zgodności profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez Firmę.
 • 8. Praktyka trwa 1 - 2 miesiące w okresie wakacyjnym, wolnym od zajęć (przerwy semestralne) - minimum 160 godzin roboczych, w trybie ciągłym.
 • 9. Uczestnictwo w Praktyce nie zwalnia studenta z udziału w obowiązujących zajęciach dydaktycznych wynikających z programu kształcenia Uczelni.
 • 10. Harmonogram indywidualnej praktyki opracowany będzie w porozumieniu stron,
 • czyli Firmę, Kandydata na praktykę oraz Instytut Wzornictwa (Koordynatora Praktyk),
 • 11. Praktyka GO!DESIGN plus nie może być zaliczona jako praktyka zawodowa wynikająca
 • z toku studiów.
 • 12. Po zakończonej praktyce student otrzymuje wpis do indeksu (złożony przez Koordynatora Projektu) i kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem - zaświadczenia o odbyciu praktyki.


  ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRAKTYKE Z PROGRAMU GO!DESIGN plus:

 • 1. O praktykę ubiegać się mogą wszyscy studenci kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
 • 2. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki zgłaszają się do Koordynatorów Praktyk.
 • 3. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki składają :
 • a) portfolio w formie PDF na płycie CD.
 • b) CV
 • c) wypełniony wniosek o praktykę (dostępny na stronie IW w zakładce GO! DESIGN plus )
 • d) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej.
 • e) zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • na okres trwania praktyk
  PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRAKTYKĘ Z PROGRAMU I TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA :
 • 1. Koordynator Projektu dokonuje weryfikacji dokumentów i załączników (m.innymi portfolio) złożonych przez Kandydata.
 • 2. Formularze i portfolio przesłane są do tzw. Opiekunów - osób wyznaczonych w Firmach do kontaktu/ opieki.
 • 3. Po zapoznaniu się z dokumentacją – Właściciele, osoby odpowiedzialne w Firmie podejmują decyzję o wyborze Kandydata.
 • 4. Istnieje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem. Koszty dojazdu do miejsca rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat pokrywa z własnych środków.
 • 5. Kandydat otrzymuje informację o przyjęciu na praktykę pocztą internetową od Koordynatora w ciągu 14 od złożenia dokumentów.
 • 6. Firma opracowuje ze studentem harmonogram realizacji praktyki.
  Praktykant zobowiązuje się do:
 • 1. Podjęcia praktyki w Firmie zgodnie z harmonogramem i wymogami Firmy,
 • 2. Przestrzegania zasad i przepisów panujących w Firmie,
 • 3. Obecności na swoim stanowisku w godzinach pracy.
 • 4. Informowania Koordynatorów Instytutu Wzornictwa o nieprawidłowościach w przebiegu praktyki, czy zmian w ustalonym wcześniej harmonogramie praktyki.
 • 5. Do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • 6. Godnego reprezentowania Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.

  Praktyki nieobowiązkowe GO! DESIGN plus nie są finansowane. Firma oraz Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej nie ponoszą kosztów z tytułu ubezpieczenia. Zakwaterowanie na czas praktyki student organizuje we własnym zakresie.

  Po zakończonych praktykach Praktykant powinien dostarczyć do Koordynatorów:
 • 1. wypełnione dokumenty - Skierowanie, Program Praktyk, Zaświadczenie o Przebyciu Praktyk. (z pieczątką (!) i podpisem właściciela Firmy i swoim.
 • 2. panel/planszę 10x21cm 300dpi z opisem i prezentacją projektów/zadań zrealizowanych w czasie praktyki - w wersji elektronicznej - jako sprawozdania z praktyk. Dopiero po takim rozliczeniu student otrzyma wpis do INDEKSU.


  OBOWIĄZKI ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE Go!Design:

 • 1. Firma ma obowiązek wyznaczyć Opiekuna/ Osobę odpowiedzialną za Praktykanta i kontakt z Koordynatorem IW. Opiekun, czuwa nad prawidłowością przebiegu praktyki i zgodnością prac z harmonogramem praktyki.
 • 2. Firma zobowiązuje się :
 • a. Podania zakresu działalności Firmy, ( wymagań w stosunku do Praktykanta - np. dotyczących znajomości oprogramowania).
 • b. Przesłania decyzji Koordynatorowi o akceptacji lub nie osoby Kandydata (po zapoznaniu się z dokumentami i port folio) oraz terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 • c. Zapewnienia Praktykantowi najlepszych warunków do realizacji Praktyki umożliwiając wykorzystanie posiadanej wiedzy i nabycie nowych umiejętności powierzając mu zadania zgodne z jego doświadczeniem projektowym i praktycznym.
 • d. Stałego kontaktu z Koordynatorem Praktyk i Instytutem Wzornictwa.
 • e. Opieki merytorycznej oraz oceny pracy Praktykanta.
 • f. Wystawienia świadectwa obycia praktyki w formie Zaświadczenia.

  Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ma prawo do rozwiązania, odstąpienia od Porozumienia w razie nie wywiązania się z realizacji wcześniej zawartych ustaleń wynikających z umowy zarówno przez Praktykanta jak i Firmę. Praktykant, który nie wywiązał się z ustaleń wynikających z umowy, lub został usunięty z praktyki z przyczyn dyscyplinarnych nie ma prawa do ukończenia praktyki w Programie Go!Design i ponownego udziału w ewentualnej rekrutacji do programu GO!


 • Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

  Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013