facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum Noc Muzeów 2017 XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Nasi Studenci upiększą Miastko Wystawa Prac Studentów Bliżej designu - wystawa prac studentów Przedmiot Architektura Środowisko Międzynarodowa Konferencja PAM/International Conference Więcej...

Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRZEDMIOT ARCHITEKTURA MIASTO. Nauczanie w sztukach projektowych.

International Scientific Conference on OBJECT - ARCHITECTURE - CITY. Teaching in the arts of design.


Formularz Rejestracyjny Pl link

Conference REGISTRATION Form link

PAM Konferencja INFO_2016_PL

PAM_Conference_INFO_2016_EN


Termin konferencji / Date of the Conferencei: 06.04.2016

Zgłoszenia Submissions should be sent to
e-mail: pam.konferencja@gmail.com
do dnia / until 05.02.2016

Lokalizacja konferencji / Venue:
Stacja Kultura w Rumi (Dworzec PKP) Culture Station in Rumia ul. Starowiejska 2, 84-230, Rumia (Województwo Pomorskie/ Pomeranian Voivodeship), Polska / POLAND

Komitet Organizacyjny Konferencji i Wystawy The Organizing Committee of the Conference and Exhibition Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska / przewodnicząca
dr Magdalena Berlińska / wiceprzewodnicząca, kurator wystawy
mgr Paulina Kminikowska
mgr inż. arch. Bartosz Warzecha

Organizator / Organizer: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej Design Institute, Koszalin University of Technology ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, POLAND http://wzornictwo.tu.koszalin.pl/
https://www.facebook.com/events/900221930063614/
Współorganizator / Conference Co-Organizer: Miejska Biblioteka Publiczna w Rumi The Public Library Rumia, Dyr./ Director Krystyna Laskowicz

English description below PL

PRZEDMIOT ARCHITEKTURA MIASTO. To tytuł międzynarodowej konferencji, która jest efektem rozważań na temat kształcenia, szczególnie na kierun-kach artystycznych: wzornictwie, architekturze, urbanistyce. Kolejne już spotkanie to także okazja do kontynuacji tematów podjętych w roku 2015, do ich zgłębienia i wzbogacenia. Tytułowe relacje pomiędzy obiektami małogabarytowymi, strukturami architektonicznymi i założeniami urbanistycznymi stanowią podstawowy wątek tematyczny wokół którego toczyć ma się debata. Punktem wyjścia jest złożoność zagadnienia sformułowanego syntetycznie jako Przedmiot Architektura Miasto. Równolegle planowana jest wystawa podsumowująca międzynarodowy konkurs fotograficzny ogłoszony pod tym samym tytułem: Przedmiot Architektura Miasto. Przedstawione fotografie to kolejny pretekst do podjęcia dyskusji, skonfrontowania indywidualnych poglądów z wizją uczestników oraz sformułowania i ujawnienia własnych opinii.

Temat konferencji ukazuje trzy różne skale odbioru, granice ich styku, relacje wzajemne. To trzy rozdzielnie nauczane zagadnienia projektowe, które jednak współistnieją nierozłącznie w otaczającej nas przestrzeni. To także trzy odsłony miasta: od jego obrazu ogólnego, przez pojedyncze budynki, po detal.

PRZEDMIOT / FORMA – MIEJSCE – TOŻSAMOŚĆ – WZÓR Przedmioty uzupełniają i organizują przestrzeń. Ich niezbędna obecność gwarantuje użyteczność. Dbałość o for-my i kontynuację utrwalonych tradycją lub poszukiwanie nowych wzorów to uzupełnianie treści obiektu i miasta. Przedmiot uosabia w przystępnej formie piękno łącząc ją z użytecznością. To trudności, ale zarazem wyzwanie

ARCHITEKTURA / NASTRÓJ – IDEA - KOMUNIKAT Obiekty architektoniczne powstają urzeczywistniając idee. Treść zawarta w obiekcie architektonicznym jest komunikatem, który pozostając w pamięci i świadomości odbiorcy bywa przywoływany w innym miejscu i czasie. Idea znów staje się niezależna, jak w punkcie wyjścia, zanim jeszcze zapisał ją architekt.

MIASTO / ZMIANA – KONTEKST - RUCH Miasto jest organizmem żywym. Jedne budynki powstają, inne znikają, wytyczane są nowe ulice, kwartały czy dzielnice, inne bezpowrotnie znikają. Miasto to nie tylko budynki, ale i ludzie, którzy w nim mieszkają, zwierzęta adoptujące się do nowych warunków czy zieleń rosnąca na każdym wolnym skrawku terenu. Na równi ze strukturą urbanistyczną ważne są miejskie interakcje, kontekst, spotkania czy wydarzenia.

Planowane spotkanie ma na celu podjęcie w prezentacjach i towarzyszącej im dyskusji kilku zasadniczych aspektów związanych z projektowaniem rozumianym jako proces, w którym istotni są zarówno twórca, jak i odbiorca. Mając na uwadze zależność pomiędzy nimi, a projektowanym obiektem lub dziełem, należałoby nauczać dbałości o spójność przekazu. Prawidłowo postawiony problem i inspirująca idea to początki działania, które twórczo kontynuowane prowadzą do badania kontekstu i formowania obiektu. Jako zaproszenie do wspólnej dyskusji pojawiają się podstawowe pytania: Jaką rolę współcześnie odgrywają przedmiot, architektura i miasto? Jak nauczyć wrażliwego respektowania kontekstu fizycznego i kulturowego? Jak twórca rozumie miejsce użytkownika i odbiorcy w procesie projektowania i doświadczania efektów kreacji?

Komitet Naukowy Konferencji / Rada Programowa Konferencji

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, przewodnicząca, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
prof. Anton Leshchinsky, Grodzieński Uniwersytet Państwowy im. Janki Kupały, BIAŁORUŚ
prof. dr hab. Bohdan Tymkiv, Przykarpacki Uniwersytetu Narodowy im. Vasyla Stefanyka, UKRAINA
prof. Andrzej Wielgosz, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
dr hab. Anna Frąckowicz, Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi
dr hab. inż. arch. Robert Idem, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
prof. UAM dr hab. Monika Kostrzewa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
dr hab. Izabela Łapińska, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
prof. ASP dr hab. Marek Średniawa, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
dr Magdalena Berlińska ekspert ds. projektowania użytkowego, Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
dr Iwona Mikołajczyk ekspert ds. teorii sztuki , Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej


Zapraszamy do wspólnych rozważań i twórczej dyskusji.

z poważaniem

dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska, Kierownik Zakładu Architektury
dr Magdalena Berlińska, Kierownik Zakładu Wzornictwa

EN

OBJECT - ARCHITECTURE - CITY The title of the Conference is the result of reflections on education, especially in the field of arts: design, architec-ture, town planning. The subsequent meeting is also an opportunity to continue the topics, undertaken in 2015, to be explored and enriched. The title relations between compact objects, architectural structures and urban plan-ning assumptions are the primary theme of a debate. The starting point is the complexity of the issue that has been synthetically formed as Object –Architecture- City. In parallel, it is planned to exhibit summarizing interna-tional photo competition launched by the same title: Object Architecture City. The photographs are another ex-cuse to engage in a debate, to confront the views of individual participants as well as vision statements and dis-closures of own opinions.

Theme of the conference shows three different scales of receipt, the boundaries of their contact, their mutual relations. These are three separately taught design issues, though coexisting inseparably in space surrounding people. It’s also the idea of three views of the city: starting with its general image, through the single buildings, and finishing with the detail.

OBJECT / PLACE - IDENTITY – PATTERN Items complement and organize the space. Their indispensable presence ensures utility. The attention to form and continuation of the tradition or seeking new designs are complementing the content of the object and the city. Subject embodies beauty in an accessible form combining it with the utility. It's difficult, but at the same time challenging.

ARCHITECTURE / MOOD - IDEA - MESSAGE Architectural objects are created by pursuing ideas. The content of the architectural object is a message that re-mains in the memory and consciousness of the recipient and being invoked in another place or time. The idea once again becomes independent, as at the starting point, before the architect even starts writing it.

CITY / CHANGE - BACKGROUND - THE MOVEMENT The city is a living organism. Some buildings are created, others disappear, new streets are set, quarters or dis-tricts, other disappear forever. The city is not only buildings, but also the people who live there, the animals adopting to new conditions or green growing on every spare piece of land. The urban structure is equally im-portant as urban interaction, context, meetings or events.

The purpose of the conference is to introduce several key aspects of designing understood as a process in which both the creator and the recipient are essential. Bearing in mind this relation and the proposed facility or work, it is the media attention to consistency should be taught. Correctly stated problem and inspiring idea are the ori-gins of actions that lead to creatively continuing the study of context and forming the object. As an invitation to join the discussion on basic questions: what role the object, architecture and the city play nowadays? How to teach a sensitive respect for the physical and cultural context? How the creator understands the recipient's place in the process of designing and experiencing the effects of creation?

The Organizing Committee of the Conference and Exhibition Design Institute at Koszalin University of Technology, Poland

PhD, Eng. arch. Agnieszka Kurkowska, / President
PhD Magdalena Berlińska / Vice President, curator of the exhibition
MA Paulina Kminikowska
MA Eng. arch. Bartosz Warzecha,


Scientific Committee / Conference Programme Council

PhD, Eng. arch. Agnieszka Kurkowska, / President, Design Institute at Koszalin University of Technology, Poland
prof. Anton Leshchinsky, Faculty of Arts and Design, Yanka Kupala State University of Grodno, Belarus
prof. PhD habil. Bohdan Tymkiv, Department of Arts and Crafts and Etnodesign of Institute of Arts of Vasyl Stef-anyk Precarpathian National University, Ukraine
prof. Andrzej Wielgosz, Design Institute at Koszalin University of Technology, Poland
PhD habil. Anna Frąckowicz, The Higher School of Art and Design, Poland
PhD habil. Eng. arch. Robert Idem, Faculty of Architecture Gdańsk University of Technology, Poland
prof. AMU PhD habil. Monika Kostrzewa, Faculty of Pedagogy and Fine Arts of Adam Mickiewicz University in Ka-lisz, Poland
PhD habil. Izabela Łapińska, Lodz Film School, Poland
prof. AFA PhD habil. Marek Średniawa, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Poland
PhD habil. Eng. arch. Marek Wysocki, Faculty of Architecture Gdańsk University of Technology, Poland
PhD Magdalena Berlińska an expert on industrial design, Design Institute at Koszalin University of Technology
PhD Iwona Mikołajczyk an expert on art theory, Design Institute at Koszalin University of Technology, Poland

Yours Sincerely,

PhD, Eng. arch. Agnieszka Kurkowska, Head of Department of Architecture
PhD Magdalena Berlińska, Head of the Department of Industrial Design

Program Konferencji General Conference Schedule

10.00 OTWARCIE KONFERENCJI / Opening PRZYWITANIE GOŚCI INAUGURACJA
10.10 -11.00 SESJA I PLENARNA / Plenary Session I
11.00 - 11.30 przerwa kawowa / coffee break
11.30 – 13.00 SESJA II / SESSION II
13.00 – 14.00 ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO PAM WERNISAŻ WYSTAWY „PRZEDMIOT ARCHITEKTURA MIASTO” Exhibition Vernissage OBJECT - ARCHITECTURE - CITY
WERNISAŻ WYSTAWY „Idąc miastem” Exhibition Vernissage prof. PWSFTviT dr hab. Izabela Łapińska Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
14.00 – 15.30 SESJA III / Session III
15.30 – 16.00 przerwa kawowa / coffee break
16.00 – 17.00 SESJA IV / Session IV
17.00 – 17.30 PODSUMOWANIE ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI Conference closing


sesja I plenarna 10.10– 11.00 plenary session I prowadzący: dr hab. inż. arch. Robert Idem

1 prof. Andrzej Wielgosz Projektowanie jest jedno. / Designing is only one. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 2 prof. ASP, dr hab. / prof. AFA, PhD habil. Marek Średniawa Projektowanie jako proces twórczy. Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wydział Architektury i Wzornictwa. / Academy of Fine Arts in Gdańsk. 3 prof. ndzw. dr hab. / prof. KUT, PhD habil. Elżbieta Kalinowska Przestrzenie rysunku. / The drawing's spaces. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 4 prof. Krzysztof Olszewski Idea, forma, przestrzeń (nie tylko wizualnie). Pomiędzy pięknem a użytecznością - dyplomy z Pracowni Komunikacji Intermedialnej. / The idea, the form, the space (not visually only). Between the beauty and the utility – the Intermedia Communication's diplomas. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Wydział Sztuki Mediów; Pracownia Komunikacji Intermedialnej. / Academy of Fine Arts in Warsaw. 5 prof. ndzw. dr hab. / prof. KUT, PhD habil. Kazimierz Jałowczyk Kolor i obraz w architekturze. / The color and the image in the architecture. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology.

sesja II / przedmiot / sala główna 11.30 – 13.00 session II / object / main hall prowadząca: prof. WSSiP dr hab. Anna Frąckowicz

1 prof. ndzw. dr hab. / prof. KUT, PhD habil. Monika Zawierowska – Łozińska Od konstrukcji papierowej do architektury. / From paper construction to architecture. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 2 dr hab. inż. arch. / Ph.D., D.Sc. Marek Wysocki Współczesne technologie poprawiające mobilność osób z niepełnosprawnościami i osób starszych. Politechnika Gdańska Wydział Architektury. Centrum Projektowania Uniwersalnego. / Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture. 3 dr / PhD Magdalena Berlińska Przedmiot w przestrzeni architektury publicznej. / Design objects in the public architecture. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 4 Dipl.-Des. Heidi Godemann The Object’s art. Hochschule Wismar - University of Technology, Business and Design. Fakultät Gestaltung. Germany. Department of Design. 5 Prof. Andrea Wippermann Strange Gardens (jewellery), Hochschule Wismar - University of Applied Sciences: Technology, Business and Design 6 dr / PhD Alina Adamczak Projektowanie przestrzeni w kontekście Natury. / Designing the space in the context of the Nature. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 7 dr / PhD Alina Ostach-Robakowska Wielowymiarowa rola informacji i proces tworzenia projektu. "Multidimensional role of information and proces design". Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 8 dr / PhD Justyna Matysiak “Czwarty wymiar“ przedmiotu. / The „fourth dimension” of the object. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology.

sesja II /relacje przestrzenne 11.30 – 13.00 session II / conference room 2 / sala konferencyjna 2 prowadząca: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska

1 doc. Mgr.art. Andrej Haščák, ArtD. (Associate Professor) Art Geometry in Objects. Technical University of Košice. Slovakia. Faculty of the Arts Department of Design Slovakia. 2 Mgr. art. Ivana Betková (Master of Arts) Smart thinking in a process of designing graphic navigational system. Technical University of Kosice. Slovakia. Department of Design. 3 dr / PhD Oksana Semianyk Tradycyjne tkaniny do elementów wnętrz Naddniestrza Zaliszczyckiego jako dodatki i organizacja przestrzeni. / Traditional fabrics for the components for the interior elements in Naddniestrze Zaliszczyckie as additives and space organization. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka, Ukraina. Instytut Sztuki. Katedra Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Etnodesignu. Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine. Department of Arts-and-crafts and Ethnological Design. Art Institute. Ukraine 4 Natalia Kaczkowska Niektóre aspekty rozwoju artystycznego metalu końca XIX - początku XX wieku. Na przykładzie architektury miasta Stanisławowa. / Some aspects of the artistic metal development from the end of XIX to the early of XX century. For example, the Stanisławów’s architecture. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka, Ukraina. Instytut Sztuki. Katedra Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Etnodesignu. / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Department of Arts-and-crafts and Ethnological Design. Art Institute. Ukraine 5 MA Keen Barbara Small child – small object. Lady Bay Preschool West Bridgford. United Kingdom 6 MA Eva Srníková Przedmiot ceramiczny. / The ceramic object. Accademy of Fine arts and Design in Bratislava, Slovakia / Slowacja

sesja II /relacje przestrzenne 11.30 – 13.00 session II / conference room 1 / sala konferencyjna 1 prowadząca: prof. PWSFTviT dr hab. Izabela Łapińska

1 dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Rafał Szrajber Odczytać przestrzeń – kreowanie postawy aktywnego odbiorcy w procesie dydaktycznym. / How to read the space - forming the active recipient attitude in process of education. Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi / Strzemiński Academy of Art Łódź. 2 dr / PhD Maciej Ojrzanowski Oblicza innowacji w projektowaniu przemysłowym. Faces of innovation in industrial design. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 3 dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Jadwiga Ignaczak-Felińska Krajobraz miejski, zrównoważony rozwój miasta na przykładzie Bosco Verticale w Mediolanie. / City/urban Landscape, the sustainable development of the city on the example of Bosco Verticale in Milan. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 4 mgr inż. arch. / MSc. Arch. Łukasz Rosiak Od ogółu do szczegółu, czyli od spotkania do czynnego udziału w projektowaniu partycypacyjnym. / From general to specific, that is, from the meeting to participate actively in the design of participatory. Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy. / University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz. 5 mgr inż. / MSc. Monika Płuciennik Reklama w krajobrazie miasta – czy można nad nią zapanować? Advertisements in urban landscape – can you control it? Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Katedra Gospodarki Przestrzennej. / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Spatial Economy 6 mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Rafał Karnicki doktorant „Historyczne okucia budowlane w projektach rewaloryzacyjnych” „Historical building hardware in renovation projects.” Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej; Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleni. / Wrocław University of Technology, Faculty of Architecture, Sub-Institute of Conservation & Renewal of Architecture. 7 Katarzyna Krajewska studentka / student Golgota jako nośnik pamięci powojennej historii Polski. Golgota as lieux de memoire of post-war history of Poland. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Kierunek socjologia. / Academy of Special Education in Warsaw. 8 Aleksandra Okupińska studentka socjologii III rok / student W sferze sacrum i profanum. / In the sphere of sacrum and the profanum. Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. / Academy of Special Education in Warsaw.

sesja III / architektura / sala główna 14.00 – 15.30 session III / architecture / main hall prowadzący: prof. Andrzej Wielgosz

1 dr hab. inż. arch. / Ph.D. Eng., Assistant Professor Robert Idem Udział architektów-projektantów w kształceniu studentów architektury. / Participation of practicing architects in the education of architecture students. Politechnika Gdańska Wydział Architektury. / Gdańsk University of Technology. Faculty of Architecture. 2 dr / PhD Paweł Maciąg Architektura i jej komunikat o interakcji. / Architecture and its message of interaction. Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach. Academy of Fine Arts in Katowice. 3 dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Grzegorz Rzepecki Idea i dynamika architektonicznego procesu projektowego na tle zmian potrzeb inwestorów oraz transformacji otoczenia urbanistycznego. Wydz. Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy Bydgoszcz. / University of Science and Technology in Bydgoszcz. 4 dr / PhD Monika Madej Sztuka projektowania przestrzeni i jej znaczenie dla odbiorcy. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 5 dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Małgorzata Kaus Odbiór architektury, miasta za pomocą zmysłów w nauczaniu projektowania przestrzeni publicznej. / Perception of architecture, of the city through the senses in teaching design of public spaces. Uniwersytet Technologiczno–Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Katedra Architektury./ University of Science and Technology in Bydgoszcz. Department of Architecture. 6 dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Kurkowska Agnieszka Przestrzenie architektury. Przestrzeń edukacji. / Architectural spaces. The educational field. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 7 mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Bartosz Warzecha Architektura centrum miasta. City centre architecture. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology.

sesja III / architektura 14.00 – 15.30 sala konferencyjna 1 / conference room 1 session III / architecture prowadzący: prof. ASP dr hab. Marek Średniawa

1 mgr / MA Aleksandra Lewandowska Zielona architektura i ekoinnowacje w budownictwie - nowe wyzwania dla urbanizacji. / The green architecture and the eco-innovations in the construction industry- the new challenges for the urbanization. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi. Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU) 2 mgr inż. arch., doktorantka / MSc. Eng. Arch. Ewa Dyk Kontekst i interdyscyplinarność w nauczaniu życia i zawodu architekta. / Context and interdisciplinarity in the teaching of life and profession of architect. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. / Wrocław University of Technology. Faculty of Architecture. 3 mgr sztuki, mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Magdalena Gyurkovich Wystawa -przestrzeń komunikatu. / Exhibition – Space of Communication. Politechnika Poznańska. Wydział Architektury. / Poznan University of Technology. Faculty of Architecture 4 mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Piotr Gradziński Zmienność architektury. / Volatility of the architecture. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Zakład Projektowania Architektonicznego. / West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Institute of Architecture and Spatial Planning, Department of Architectural Design. 5 mgr / MA Tomasz Słapczyński Architektura miasta idealnego na przestrzeni wieków. / Architecture of ideal town over the centuries. Uniwersytet Rzeszowski Historia III st. Wydział historyczno –socjologiczny. / University of Rzeszów. Faculty of Sociology and History. 6 mgr / MA Anna Michalak-Bartosz Ubiór i architektura jako nośniki potrzeb estetycznych współczesnego człowieka. / Clothing and architecture as an aesthetic carrier of modern man needs. Wydział Pedagogiczno Artystyczny UAM Kalisz. / Faculty of Pedagogy and Fine Arts -Adam Mickiewicz University in Poznań. 7 Szymon Krawiec student/ student Betonowy ogród: O podziale kompetencji miedzy architektem a architektem krajobrazu. / Concrete garden: on the division of authority between an architect and a landscape architect. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Specjalność Kształtowanie i Ochrona Środowiska; Architektura Zieleni we Wnętrzach. / Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Environmental Development and Protection. Interior Design of Green Spaces.

sesja III / architektura 14.00 – 15.30 sala konferencyjna 2 session III / architecture / conference room 2 prowadzący: prof. ndzw. dr hab. Kazimierz Jałowczyk

1 Ph.D. Iurchyshyn Oksana The theoretical basis of the formation of children's space in the living environment. Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. Institute of Architecture 2 PhD Associate Professor Olena Olkhovska Ecological trend in the design of the architectural environment. National University of Construction and Architecture Kyiv Design of the Architectural Environment, Kyiv, Ukraine 3 MA Master, Lecturer Oksana Veretko St. Archangel Michael’s Church in village Vovchynets. Ivano-Frankivsk Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine Department of Arts and crafts and Ethnological Design. Art Institute. 4 MSc. Eng. Arch. Alina Rekawek A Study of Architecture. England

sesja IV /miasto/ sala główna 16.00 – 17.00 session IV / city / main hall prowadzący: dr hab. inż. arch. Marek Wysocki

1 prof. dr hab. / prof. PhD habil. Bohdan Tymkiv Przeszłość i terazniejszość obiektów sakralnych obwodu Iwano-Frankiwskiego. / Past and present of sacral objects in Ivano-Frankivsk region. Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Vasyla Stefanyka Instytut Sztuki, Katedra Sztuki Dekoracyjno-Użytkowej i Etnodesignu. / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ukraine. Department of Arts-and-crafts and Ethnological Design. Art Institute. 2 PhD Associate professor Larysa Polishchuk Przeszłość i terazniejszość obiektów sakralnych obwodu Iwano-Frankiwskiego. / Past and present of sacral objects in Ivano-Frankivsk region. Ivano-Frankivskyj Narodowy Universytet Techniczny Nafty i Gazu. Instytut architektury, budownictwa, turystyki Katedra projektowania architektonicznego. / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Architetural Design. Institute of Architecture, Construction and Tourism. 3 s. dr inż. arch. / PhD Eng. Arch. Anna Tejszerska ‚Placemaking’ a projektowanie urbanistyczne w praktyce i nauczaniu. “Placemaking” in urban planning in practice and in teaching. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Katedra Projektowania Krajobrazu. / The John Paul II Catholic University of Lublin. Faculty of Mathematics, Informatics and Landscape Architecture. 4 dr inż. / PhD Eng. Krzysztof Rogatka, Aleksandra Lewandowska Nowe oblicze polskich miasta w kontekście rewitalizacji – wymiar środowiskowy. / New face of polish cities in context of revitalization - environmental dimension. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi. / Nicolaus Copernicus University in Toruń (NCU) 5 dr / PhD Agnieszka Mrozińska Kawałek nieba w mieście – cmentarze w miastach XXI w. / A piece of heaven in the city - cemeteries in the cities of XXI century. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej. / Department of Spatial and Environmental Economics Poznan University of Economics. 6 dr inz. arch. / PhD Eng. Arch. Hanna Hrehorowicz – Gaber Przestrzeń publiczna jako tworzywo w strukturze miejskiej. Public space as a material in the urban structure. Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej w Instytut Projektowania Miast i Regionów w Pracowni Obszarów Śródmiejskich. / Faculty of Architecture of the Technical University of Cracow in the Institute of Design of Cities and Regions in the Laboratory of Downtown Areas.

sesja IV /miasto/ sala konferencyjna 1 16.00 – 17.00 session IV / city / conference room 1 prowadząca: dr Magdalena Berlińska

1 mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Anna Miśniakiewicz Budynki jako środek manipulujący nastrojem odbiorców, na przykładzie kanaryjskiej architektury inspirowanej naturą. / Buildings as a manipulating means of the viewer’s mood, on an example of Canarian architecture inspired by nature. Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej. / Wrocław University of Technology. Faculty of Architecture. 2 mgr / MA Uliana Lynda Światło w Architekturze. / The Light in the Architecture. Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. / Design Institute at Koszalin University of Technology. 3 mgr inż. arch. / MSc. Eng. Arch. Anita Staszewska Furmanek Funkcje form powtarzalnych i modularnych w przestrzeni teatralnej - na wybranych przykładach z historii rozwoju przestrzeni teatralnej w kulturze europejskiej. / Functions of modular and repeatable form in theatrical space- based on the chosen examples of evolution of theatrical space in European culture. Politechnika Łódzka. Instytut Architektury. / Lodz Unievrsity of Technology Institute Of Architecture and Urban Planning 4 Licencjat / BA Marta Aniela Kopczyńska Zachowania społeczne a sztuka symboliczna w przestrzeni publicznej. / Symbolic art in public space and social behaviors. Uniwersytet Warszawski. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG. / University of Warsaw. 5 M. Arch. Elizabeth Jassem Teaching in the arts of design. Idome Integrated Development Ltd. Toronto. Kanada

sesja IV /miasto/ sala konferencyjna 2 16.00 – 17.00 session IV / city / conference room 2 prowadząca: dr inż. arch. Agnieszka Kurkowska

1 PhD Lukomska Zoriana Elementy niezmienne środowiska historycznego w miastach Ukrainy zachodniej. / Unchanged elements of the hictoric environment in cities of western Ukraine. Ivano-Frankivskyj Narodowy Universytet Techniczny Nafty i Gazu. Instytut architektury, budownictwa i turystyki. / Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Institute of Architecture, Construction and Tourism. 2 M. Arch. Sylwia Rewienska Working from Home: A Study of Separated Proximity. Toolla, Inc. USA 3 PhD Halyna Lukomska Natural healing resources as a factor of resort town development. Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas. Architecture Basics Department, Institute of Architecture, Construction and Tourism.


Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013