facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum Noc Muzeów 2017 XVII Zachodniopomorski Festiwal Nauki Nasi Studenci upiększą Miastko Wystawa Prac Studentów Bliżej designu - wystawa prac studentów Przedmiot Architektura Środowisko Nauczanie w Sztukach Projektowych - Podsumowanie Więcej...

NAUCZANIE W SZTUKACH PROJEKTOWYCH - KONFERENCJA / WYSTAWA - 22 kwietnia 2015Relacja z Wydarzenia zamieszczona przez jego Organizatorów na Stronie Internetowej mu poświęconej

Relacja telewizyjna z Wydarzenia

Zdjęcia z wystawy zamieszczone na Stronie Wydarzenia


Strona poświęcona Konferencji

CLICK HERE for The Event Website


INFORMATION IN ENGLISH BELOW


Tegoocznej edycji konferencji będzie towarzyszyła wystawa najlepszych prac studentów Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej oraz wręczenie nagród za wyróżnione projekty.

IDEA

Projektowanie to proces, w którym istotni są zarówno twórca, jak i odbiorca. Mając na uwadze zależność pomiędzy nimi a projektowanym obiektem lub dziełem, uczymy dbałości o spójność przekazu. Prawidłowo postawiony problem i inspirująca idea to początki działania, które twórczo kontynuowane prowadzą od badania kontekstu do formowania obiektu.

Czy metodologia nie ogranicza swobody kreacji?
Czy nauczanie to wskazanie wzorów, czy też uwrażliwienie na drugiego człowieka?
Czy poszukujemy problemów, czy stawiamy zadania?
Czy wskazujemy metody, czy też ukierunkowujemy talent i indywidulane predyspozycje?

W XXI wieku gdy projektowanie zdominowały metody pracy z użyciem komputera,szczególnie ważne stają się aspekty leżące u podstaw twórczości, takie jak: ekspresja,kreatywność, ślad, gest czy styl. Z drugiej jednak strony kultywowanie tylko tradycyjnego rzemiosła jakim jest rysunek odręczny zawęża pole widzenia i ogranicza predyspozycje zawodowe przyszłego projektanta. Czy można nauczyć wrażliwości na piękno?

Planujemy poruszyć powyższe zagadnienia równolegle na dwóch płaszczyznach:

w aspekcie praktycznym - WYSTAWA PROJEKTÓW STUDENTÓW INSTYTUTU WZORNICTWA 22 kwietnia 2015 r.

w aspekcie teoretycznym - KONFERENCJA NAUKOWA 22 kwietnia 2015r.

PROBLEMATYKA WYSTAWY

W ramach prezentacji sztuk projektowych pokażemy: - projektowanie architektury,
- projektowanie architektury wnętrz,
- projektowanie wzornictwa,
- projektowanie komunikacji wizualnej.

W ramach prezentacji sztuki czystej pokażemy: - rysunek,
- malarstwo,
- grafikę,
- rzeźbę.


PROBLEMATYKA KONFERENCJI

W ramach dyskusji konferencyjnej zostaną poruszone następujące zagadnienia:

- estetyka a funkcjonalność,
- czy można nauczyć wrażliwości na piękno?
- problem wyjściowy w projektowaniu,
- metody w projektowaniu,
- pomysł a realizacja w sztukach projektowych,
- od idei do formy.

Organizacja Konferencji: INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

SKŁAD KOMITETU NAUKOWEGO KONFERENCJI "NAUCZANIE W SZTUKACH PROJEKTOWYCH":

PRACOM KOMITETU NAUKOWEGO PRZEWODNICZY DR INŻ. ARCH. AGNIESZKA KURKOWSKA
KIEROWNIK ZAKŁADU ARCHITEKTURY WNĘTRZ INSTYTUTU WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ


 • PROF. JACEK OJRZANOWSKI - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,

 • DR HAB.INŻ.ARCH. GRZEGORZ RZEPECKI, WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZEGO W BYDGOSZCZY,

 • DR IWONA MIKOŁAJCZYK - SPECJALISTA DS TEORII SZTUKI, INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,

 • DR HAB, INŻ ARCH. MAREK WYSOCKI - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ, CENTRUM PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO WIT PG,

 • DR HAB. INŻ. ARCH. ROBERT IDEM - WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ.


 • SKŁAD KOMITETU OGRANIZACYJNEGO WYSTAWY I KONFERENCJI:

  - PRZEWODNICZĄCA: DR INŻ. ARCH. AGNIESZKA KURKOWSKA - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,
  - CZŁONEK: DR MAGDALENA BERLIŃSKA - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,
  - SEKRETARZ: DR JAN SIKORA - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ.

  OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA SEKCJĘ WYSTAWOWĄ:

  - KURATOR WYSTAWY: DR MAGDALENA BERLIŃSKA - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ,
  - DYR. KRYSTYNA LASKOWICZ,
  - SEKRETARZ: DR JAN SIKORA - INSTYTUT WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ.


  SEKRETARZ KONFERENCJI NAUCZANIE W SZTUKACH PROJEKTOWYCH: dr Jan SIkora nwsp.sikora@gmail.com, tel. 606 209 034.  CONFERENCE: "TEACHING IN THE FINE ARTS DESIGN"

  INTRODUCTION

  NWSP (Teaching in the Fine Arts Design) is an event that takes place in the Culture Station in Rumi. we plan to in 2015 was the meeting place of eminent scientists from all over Polish. We hope that we can get together to talk about how we understand the issue of teaching in the arts of design. This unusual combination of the artistic world with the requirements of the world of technology, creates a unique synergy that characterizes our conferenc.
  This year edition of the conference will be accompanied by an exhibition of the best works by students of the Institute of Design at the Technical University of Koszalin and awards spotlight projects.

  IDEA

  Design is a process in which by key both creator and receiver. Bearing in regard to the relationship between them (without the decimal point) and the proposed facility or work, we care about the consistency of the message. Properly posed problem and inspiring idea the beginnings of actions that lead to creatively ontinue the study of the context and forming the object.

  Is the methodology does not affect the freedom of creation?
  Is teaching an indication of patterns, or sensitivity to another person?
  Is looking for problems, or put the task?
  Can we point method, or directs the talent and abilities by case basis?

  In the twenty-first century, when the design is dominated by methods of work with a computer, are particularly important aspects of the underlying works, such as expression, creativity, track, gesture and style. On the other hand, only the traditional cultivation craft hand drawing which narrows the field of view and imited abilities future professional designer. If you can learn sensitivity to beauty?

  We plan to address the above issues in parallel on two levels:

  In terms of practical - EXHIBITION DESIGN STUDENT DESIGN INSTITUTE, 22 April 2015.

  In terms of theoretical - CONFERENCE, 22 April 2015.

  The issue of the exhibition:

  Art design:
  - designing architecture,
  - designing interior design,
  - designing design,
  - designing visual communication.

  Arts clean:
  - drawing,
  - painting,
  - graphics,
  - sculpture.

  Issues of the conference:

  - Aesthetics and functionality.
  - If you can teach sensitivity to beauty?
  - The problem of designing output.
  - Methods in the design.
  - The idea and the realization of the arts of design.
  - From the idea to form.


  CLICK HERE for The Event Website  Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

  Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013