facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Ogłoszenia Studia stacjonarne Do pobrania Pomoc materialna i opłaty Dla dyplomantów Stypendia Więcej... Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Rok akademicki 2017/2018

Pełna treść REGULAMINU ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej wywieszona jest na tablicy,w Instytucie Wzornictwa OBOK POKOJU 114.

U W A G A ! ! ! Dostęp do regulaminu pomocy materialnej( tekst jednolity) i wszystkich załączników
Kliknij TUTAJ by pobrać Regulamin Pomocy Materialnej i załączniki

Student sam pobiera wnioski, wypełnia stosowne załączniki i przynosi do dziekanatu pomocy materialnej pokój 118
Zarządzeniem Nr 24/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 roku, został zmieniony Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej.
W ramach pomocy materialnej student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:
• Stypendium socjalne

• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

• Stypendium rektora dla najlepszych studentów

• Zapomogę

O ww. świadczenia student może wnioskować przez cały rok akademicki.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2017/18 zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 26/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.
1. Ustala się podstawę do naliczania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki dla studentów studiów stacjonarnych w wysokości 1.051,70 zł netto na osobę w rodzinie studenta.
§ 2
1. Ustala się maksymalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 650 zł miesięcznie
oraz minimalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 250 zł miesięcznie.
2. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i wynosi:
a)stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki - 200 zł
b)stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studencki – 300 zł miesięcznie.
Kwota stypendium ustalona jest w następujący sposób:
Maksymalny dochód, pomniejszony o dochód na osobę w rodzinie daje kwotę stypendium socjalnego miesięcznie.
Maksymalna kwota zapomogi w roku kalendarzowym 2017 i 2018 wynosi 1.715,00 zł - 70% najniższego wynagrodzenia asystenta (Tabela A - załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.X.2011(poz.144)

Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta (lekki, umiarkowany , znaczny)

3. Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się w kwotach:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 500 zł,

b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 350 zł,

c) orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności – 250 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2017 r. (Opublikowane w: M.P.2016.932), w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2016 roku wynosił 2.577 zł.(jest to dochód roczny)

Przypominamy, że od 1. października 2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek w przypadku gdy:

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a. ukończył 26. rok życia;

b. pozostaje w związku małżeńskim;

c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,lub

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne, a jeżeli zamieszkuje w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O prawie do jego otrzymania decyduje KRYTERIUM DOCHODOWE. (szczegółowo w ww. Zarządzeniu 26/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr, na wniosek studenta przez rektora.

****************************************************************************
UWAGA!

Zgodnie z Regulamin em studiów, termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:
- na semestr zimowy do 5 listopada danego roku akademickiego
- na semestr letni do 5 kwietnia danego roku akademickiego ****************************************************************************

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów określone jest Zarządzeniem Rektora i przyznawane na każdy semestr osobno, według 3 stopniowej skali:
I stopień- 20% studentów,

II stopień 30% studentów,

III stopień 50% studentów

na każdym kierunku studiów, łącznie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studiów pierwszego(licencjat) i drugiego stopnia(magister).

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta.

****************************************************************************

UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

O świadczenia pomocy materialnej, mogą się również ubiegać studenci cudzoziemcy. Szczegóły w Rozdziale I,§ 12 Regulaminu pomocy materialnej PK

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej- Decyzją Dyrektora Instytutu Wzornictwa z dnia 30.09.2017 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2017/2018.
Na wniosek Samorządu Studentów Instytutu Wzornictwa, Dyrektor IW przekazała uprawnienia Komisji Stypendialnej Instytutu Wzornictwa PK, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, zwiększonego socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2017/2018.W SKŁAD KOMISJI WCHODZĄ:
1. Dr Justyna Matysiak - przewodnicząca Komisji
2.Karolina Marciniak- członek komisji
3.Renata Barteczko - członek komisji
4.Daria Prądzyńska - członek komisji
5.Adrian Lesechko - członek komisji

Student może również ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
O takie świadczenie student składa wniosek do 30 września 2017. Szczegóły oraz wzór wniosku na stronie: www.nauka.gov.pl
Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
Uprzejmie informujemy, że studenci Politechniki Koszalińskiej mogą już przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Przypominamy, że student swoją kandydaturę przedstawia rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej,

we właściwym dziekanacie w terminie do 30 września 2017 roku.


Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne ZWIĄZANE Z ODBYWANYMI STUDIAMI, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.
Pod tym adresem można uzyskać szczegółowe informacje: www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
Stypendia
Opłaty, umorzenia, windykacja zadłużeń


Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013