facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Ogłoszenia Studia stacjonarne Do pobrania Pomoc materialna i opłaty Dla dyplomantów Stypendia Więcej... Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Rok akademicki 2016/2017

Pełna treść REGULAMINU ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej wywieszona jest na tablicy,w Instytucie Wzornictwa OBOK POKOJU 114.


Zarządzeniem Nr 25/2016 Rektora PK z dnia 18 lipca 2016 roku, został zmieniony Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Politechniki Koszalińskiej.
W ramach pomocy materialnej student Politechniki Koszalińskiej może ubiegać się o następujące świadczenia:
• Stypendium socjalne

• Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

• Stypendium rektora dla najlepszych studentów

• Zapomogę

O ww. świadczenia student może wnioskować przez cały rok akademicki.
Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2016/17 zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 46/2016 Rektora PK z dnia 23 września 2016 r.
1. Ustala się wysokość podstawy do naliczania stypendium socjalnego od dnia 1października do 31 października 2016 r. w kwocie 1 043,90 zł netto na osobę w rodzinie studenta.
2. Od dnia 1 listopada 2016 r. wysokość podstawy do naliczania stypendium socjalnego
ustala się w kwocie 1 051,70 zł netto na osobę w rodzinie studenta.
§ 2
1. Ustala się maksymalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 650 zł miesięcznie
oraz minimalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 250 zł miesięcznie.
2. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki dla studentów studiów stacjonarnych, których dochód netto na osobę w rodzinie wynosi do 668,20 zł ustala się w kwotach:
a) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu
studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki – 280 zł miesięcznie,
b) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenta lub innym
obiekcie niż dom studencki – 350 zł miesięcznie.
3. Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się w kwotach:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 500 zł,

b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 350 zł,

c) orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności – 250 zł.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2016 r. (Opublikowane w: M.P.2016.932), w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2015 r. 1975 zł.(jest to dochód roczny)

Przypominamy, że od 1. października 2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek w przypadku gdy:

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a. ukończył 26. rok życia;

b. pozostaje w związku małżeńskim;

c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, lub

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy kwocie 923,45 zł i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne, a jeżeli zamieszkuje w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O prawie do jego otrzymania decyduje KRYTERIUM DOCHODOWE. (szczegółowo w ww. Zarządzeniu 46/2016 Rektora PK z dnia 23 września 2016 r.

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną.

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr, na wniosek studenta przez rektora.Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta.

****************************************************************************

UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

O świadczenia pomocy materialnej, mogą się również ubiegać studenci cudzoziemcy. Szczegóły w Rozdziale I,§ 12 Regulaminu pomocy materialnej PK• Student może również ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
O takie świadczenie student składa wniosek do 30 września 2016. Szczegóły oraz wzór wniosku na stronie: www.nauka.gov.pl
Stypendia
Opłaty, umorzenia, windykacja zadłużeń


Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013