facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Ogłoszenia Studia stacjonarne Do pobrania Pomoc materialna i opłaty Dla dyplomantów Stypendia Więcej... Dla kandydatów Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Regulamin Dyplomowania w Instytucie Wzornictwa PK

Propozycje tematów prac dyplomowych licencjackich
Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskichAPD (Archiwum Prac Dyplomowych)
Informacje o APD
Instrukcja dla studentów

PROCES DYPLOMOWANIA

Zgłoszenie tematu

1. Student ma obowiązek zgłosić temat pracy dyplomowej,właściwy dla kierunku studiów i specjalności zawodowej, nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów.
2. Zgłoszenie tematu składa się do dziekanatu ds. dyplomów na odpowiednim druku, który znajduje się odpowiednio: Dla Studentów -> Do pobrania -> Zgłoszenie tematu pracy licencjackiej/magisterskiej.
3. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie, może być podstawą skreślenia z listy studentów.


Realizacja tematu pracy dyplomowej

1. Student wykonuje pracę dyplomową pod bezpośrednim kierunkiem upoważnionego przez radę instytutu nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem.
2. Recenzenta powołuje dziekan wraz z kierownikiem kierunku, spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
3. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony przez promotora.
4. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym. W przypadku pracy napisanej w języku obcym obowiązuje umieszczenie w pracy jej tytułu i streszczenia w języku polskim.
5. Promotor i recenzent opracowują opinie o pracy zawierające jej oceny.
6. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dokonanej przez recenzenta, dziekan powołuje drugiego recenzenta.
7. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan uznaje pracę dyplomową za niewykonaną, a jej kontynuację za niemożliwą.
8. W przypadku negatywnej opinii drugiego recenzenta, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni kieruje go na powtarzanie dwóch ostatnich semestrów studiów, a w przypadku niezłożenia takiego wniosku, skreśla go z listy studentów.

Termin złożenia pracy dyplomowej

1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do końca sesji poprawkowej semestru,w którym, zgodnie z planem studiów, student powinien skończyć studia.
2. Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do dwóch miesięcy, w stosunku do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru.

Egzamin dyplomowy

1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.
2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
 • uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, wynikających z planu studiów i programu kształcenia dla danego kierunku i poziomu studiów,
 • uzyskanie pozytywnych ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej,
 • złożenie w dziekanacie wydziału wymaganych dokumentów,
 • uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.
  3. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminie do czterech tygodni od daty złożenia pracy dyplomowej.
  4. Przekroczenie terminu egzaminu dyplomowego jest możliwe z przyczyn leżących po stronie uczelni.
  5. Dziekan, na wniosek dyplomanta, wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu w przypadku:
 • uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego,
 • nieprzystąpienia dyplomanta do egzaminu w wyznaczonym terminie.
  6. Powtórny egzamin dyplomowy może się odbyć po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.


  7. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
  8. W skład komisji wchodzą:
 • dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki, jako przewodniczący,
 • promotor,
 • recenzent,
 • nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność, o ile jedna z osób wymienionych powyżej nie jest równocześnie reprezentantem specjalności.
  9. W uzasadnionych przypadkach, np. aplikacyjny charakter pracy dyplomowej, dziekan może rozszerzyć skład komisji z własnej inicjatywy.
  10. Dziekan, na wniosek studenta lub samorządu studentów, może wyznaczyć do uczestniczenia w egzaminie, w charakterze obserwatora: asystenta studenta niepełnosprawnego, wskazanego nauczyciela akademickiego, przedstawiciela samorządu studentów.
  11. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego tematyka, przebieg i regulamin oceniania są ogłaszane przez dziekana.
  12. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w którym była napisana praca dyplomowa.

  Aby wyznaczyć termin egzaminy dyplomowego należy złożyć do dziekanatu ds. dyplomów następujące dokumenty:

 • KARTA DYPLOMANTA
 • KARTA OBIEGOWA
 • Zalacznik_1_do_Regulaminu_antyplagiatowego.pdf">Oświadczenie autora pracy (według wzoru - Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 24/2014)
 • LEGITYMACJĘ LUB OŚWIADCZENIE
 • 4 FOTOGRAFIE (format 4,5cm X 6,5cm)
 • 2 OPRAWIONE PRACE DYPLOMOWE
 • PORTFOLIO (format A4)
 • 2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE PLIKU ELEKTRONICZNEGO Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ DYPLOMOWĄ
  Płytę CD lub DVD z pełną dokumentacją pracy dyplomowej, portfolia, pracy pisemnej - w formacie ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft Word) lub PDF (wyłącznie w wersji niezabezpieczonej lub wersji elektronicznej APD)oraz koniecznie w NOTATNIKU - niezbędne do antyplagiatu).
  Tytuł pliku zawierającego pracę dyplomową na nośniku elektronicznym musi być zgodny z tytułem pracy, według formatu: Tytuł_lic,Tytuł_inż, Tytuł_mgr. Płyty trafiają wyłącznie do DZIEKANATU (NIE DO PROMOTORA!!!) Promotor zgodnie z regulaminem antyplagiatowym pobiera płytę z dziekanatu.
 • OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY (zgodne z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego do

  >
 • Dowód wniesionej opłaty za dyplom - 60 zł.
  Wpłatę należy dokonać na numer indywidualnego rachunku bankowego
  (wygenerowany na stronie Politechniki Koszalińskiej www.tu.koszalin.pl)
 • Druk podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego Pobierz
  Praca pisemna winna zawierać m.in.:
  Pierwszą stronę (wzór w zakładce dla studentów - więcej - dokumenty) Proszę zwrócić uwagę, aby pierwsza strona zawierała nowe logo! Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim
  Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim
  Oświadczenie studenta o samodzielności napisania pracy  NOWY Szablon nagłówka planszy zaliczeniowej/dyplomowej (100cm x 700cm) - format cdr, format ai, format pdf,


 • Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

  Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013