facebook

Instytut Wzornictwa
Politechniki Koszalińskiej

Strona głównaInstytut Aktualności Wydarzenia Dla studentów Dla kandydatów Rekrutacja Ścieżki studiów Łamanie barier Specjalności Dla pracowników Biznes Absolwenci Studenci Archiwum

Szczegóły rekrutacji na rok akademicki 2017/18 już wkrótce


Od roku 2013 Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej przeprowadza nabór kandydatów
jedynie na STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA

OGÓLNY PRZEBIEG REKRUTACJI


 • Rejestracja elektroniczna

 • Złożenie dokumentów
 • Kandydat, przed egzaminem na studia, zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu jednostki komplet dokumentów w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji zamieszczonym na stronie www.tu.koszalin.pl w dziale Rekrutacja.
 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub odpis, wydany przez OKE/szkołę (nie przyjmujemy świadectw / dyplomów kserowanych i potwierdzonych notarialnie!),
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia),
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji, li>
 • wypis z dowodu osobistego lub kserokopia, poświadczona za zgodność z oryginałem przez członka Kampusowego Punktu Rekrutacyjnego,
 • 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej,
 • oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej
 • Kandydat zobowiązany jest uiścić przed egzaminem opłatę rekrutacyjną w wysokości 100 zł (opłata możliwa w systemie rejestracji internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl).

 • Egzaminy
 • Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia(Kierunek Wzornictwo i Architektura Wnętrz)  Egzamin składa się z dwóch części:
 • rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0-20 punktów.
 • prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.

 • Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.
  Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.


  Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia (Kierunek Wzornictwo)


  Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np. architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki, malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóch etapów:
 • I etap - ocena dorobki kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny, zawodowy;
 • II etap - rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.


 • W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
  Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.  Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

  Obcokrajowcy przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) - po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne.
  Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację - dokumenty składa w Kampusie IW.
  Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.


  Informacja:

  Aleksandra Gołdyn-Witkowska: aleksandra.goldyn@tu.koszalin.pl


  Strona głównaPoprzednia strona WzornictwaWyślij uwagi techniczneLogowanie

  Copyright: Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej 2013