Harmonogram egzaminów wstępnych 2021/2022

I tura: 20.07.2021

II tura: 14.09.2021

III tura: 05.10.2021

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
prowadzi rekrutację na rok akademicki 2021/2022 na STUDIA STACJONARNE I i II STOPNIA na
kierunkach WZORNICTWO (spec. Wzornictwo Przemysłowe lub Komunikacja Wizualna) i
ARCHITEKTURA WNĘTRZ.

 

W celu przystąpienia do rekrutacji należy zarejestrować się w systemie elektronicznym IRK na stronie
www.irk.politechnika.koszalin.pl oraz:
– wgrać do systemu IRK fotografię (spoełniającą podane w systemie wymagania techniczne);
– dokonać wyboru kierunków studiów;
– wnieść opłatę rekrutacyjną (na indywidualny nr konta wygenerowany przez system IRK);
– wprowadzić do systemu IRK skany lub fotografie niezbędnych dokumentów;
– (w przypadku wyboru zdalnej formy egzaminu wstępnego) przesłać dokumentację dotyczącą prac
plastycznych na adres e-mail: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl (preferowane udostępnienie prac za
pośrednictwem wetransfer, ale możliwe wysłanie w innej formie).
Po wykonaniu powyższych czynności możliwe jest przystąpienie do egzaminu wstępnego.

 

EGZAMIN WSTĘPNY w formie zdalnej (plaforma ZOOM) lub stacjonarnej (wedle preferencji
kandydata)

 

I tura: 20.07.2021
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

II tura: 14.09.2021
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

III tura: 05.10.2021
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia (Kierunki Wzornictwo i Architektura
Wnętrz)

Egzamin składa się z dwóch części:

 

rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0-
20 punktów.
prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego,
malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Format prac dowolny.
Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.
Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.
Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się
uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy
uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby
uzyskanych punktów.

 

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia (Kierunki Wzornictwo i Architektura
Wnętrz)
Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą
przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np.
architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki,
malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóch
etapów:

 

I etap – ocena dorobku kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny,
zawodowy;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. W drugim etapie kandydat może
uzyskać od 0 do 10 punktów.
Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12
punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 

 

Informacja rekrutacyjna:

Mateusz Rybarczyk: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl
tel.: 605 423 249 (pn-pt 8.00-16.00)

 

 

WEJDŹ NA

irk.politechnika.koszalin.pl

I ZAAPLIKUJ JUŻ DZIŚ !

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REKRUTACJI w UBIEGŁYM ROKU

REKRUTACJA 2020/2021 

Koordynator Wydziałowy WAiW – mgr Mateusz Rybarczyk*

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK : według informacji na stronie irk.tu.koszalin.pl


Przesyłanie dokumentacji dotyczącej prac plastycznych drogą elektroniczną na adres e-mail: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl (preferowane udostępnienie prac za pośrednictwem wetransfer, ale możliwe wysłanie w innej formie).

 

I tura: 13.07.2020– 17.07.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem 
21.07.2020 – 22.07.2020 – zakończenie prac rekrutacyjnych

 

II tura: 13.09.2020– 11.09.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem
 15.0015.09.2020 – 16.09.2020  – zakończenie prac rekrutacyjnych

 

III tura: 13.10.2020– 09.10.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem 
13.10.2020 14.10.2020 – zakończenie prac rekrutacyjnych

Harmonogram rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej / zoom /

(szczegółowy przebieg zdalnego egzaminu będzie umieszczony na stronie)

I tura: 21.07.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

II tura: 15.09.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

III tura: 13.10.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

  • Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy traktowani są jak obywatele RP i przechodzą normalną procedurę rekrutacji (przetłumaczone dokumenty należy złożyć w Kampusowym Punkcie Rekrutacyjnym). Należy pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdzić może członek Komisji Rekrutacyjnej IWAiW. Obcokrajowcy nie posiadający Karty Polaka przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) – po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne. Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację – dokumenty składa w Kampusie WAiW.
    Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.

Obcokrajowcy mieszkający poza granicami Polski, ubiegający się o przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia kierunku Wzornictwo , mogą zostać zakwalifikowani na podstawie postępowania kwalifikacyjnego odbywającego się zdalnie:
1. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zdalnej rekrutacji na studia II stopnia mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej, list motywacyjny (w języku polskim), należy przesłać pocztą na adres Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”. WAŻNE! Podczas rejestracji w systemie IRK przez kandydatów z zagranicy proszę wybrać opcje “stara matura” i postępować dalej według podpowiedzi systemu. Matura zagraniczna, po złożeniu dokumentów będzie uznawana, a jej wyniki przeliczane według odpowiedniego algorytmu.