grafika: Karolina Kosmala (Komunikacja Wizualna, III rok, prow. mgr M. Rybarczyk)

Harmonogram stacjonarnych egzaminów wstępnych 2024-25 (egzaminy odbędą się na Wydziale Architektury i Wzornictwa)

I tura: 16-07-24, godzina 9:00
II tura: 10-09-24, godzina 9:00
III tura: 02-10-24, godzina 9:00

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ
prowadzi rekrutację na rok akademicki 2024-25 na STUDIA STACJONARNE I stopnia na
kierunkach ARCHITEKTURA WNĘTRZ i WZORNICTWO
(spec. Wzornictwo Przemysłowe lub Komunikacja Wizualna wybierana na 2gim roku studiów)
oraz studia II STOPNIA na kierunkach WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ.

 

 

W celu przystąpienia do rekrutacji należy zarejestrować się w systemie elektronicznym IRK na stronie www.irk.politechnika.koszalin.pl oraz:

 

– wgrać do systemu IRK fotografię (spełniającą podane w systemie wymagania techniczne);
– dokonać wyboru kierunków studiów;
– wnieść opłatę rekrutacyjną (na indywidualny nr konta wygenerowany przez system IRK);
– wprowadzić do systemu IRK skany lub fotografie niezbędnych dokumentów;

 

Po wykonaniu powyższych czynności możliwe jest przystąpienie do stacjonarnego egzaminu wstępnego.

 

 

EGZAMIN WSTĘPNY :

– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia (Kierunki Wzornictwo, Architektura Wnętrz)

Egzamin składa się z dwóch części:

 

• rozmowy kwalifikacyjnej opartej na przygotowanym portfolio i zainteresowaniach. Kandydat może otrzymać 0- 20 punktów.

• prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Format prac dowolny.

Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30. Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia (Kierunki Wzornictwo i Architektura Wnętrz)

 

Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np. architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki, malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóch etapów:

I etap – ocena dorobku kandydata w oparciu o portfolio prac projektowych z załączonym projektem licencjackim i życiorys artystyczny, zawodowy;
II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.

Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 

Informacja rekrutacyjna:
Mateusz Rybarczyk: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl
tel.: 605 423 249 (pn-pt 8.00-16.00)

WEJDŹ NA

irk.politechnika.koszalin.pl

I ZAAPLIKUJ JUŻ DZIŚ !

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

  • Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy traktowani są jak obywatele RP i przechodzą normalną procedurę rekrutacji (przetłumaczone dokumenty należy złożyć w Kampusowym Punkcie Rekrutacyjnym). Należy pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdzić może członek Komisji Rekrutacyjnej IWAiW. Obcokrajowcy nie posiadający Karty Polaka przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) – po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne. Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację – dokumenty składa w Kampusie WAiW.
    Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.

Obcokrajowcy mieszkający poza granicami Polski, ubiegający się o przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia kierunku Wzornictwo , mogą zostać zakwalifikowani na podstawie postępowania kwalifikacyjnego odbywającego się zdalnie:
1. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zdalnej rekrutacji na studia II stopnia mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej, list motywacyjny (w języku polskim), należy przesłać pocztą na adres Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”. WAŻNE! Podczas rejestracji w systemie IRK przez kandydatów z zagranicy proszę wybrać opcje “stara matura” i postępować dalej według podpowiedzi systemu. Matura zagraniczna, po złożeniu dokumentów będzie uznawana, a jej wyniki przeliczane według odpowiedniego algorytmu.

Skip to content