Rekrutacja na rok akademicki 2019/2020 na Wydziale Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej została zakończona! Zapraszamy na kolejną turę w przyszłym roku!


SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REKRUTACJI:

 • Rejestracja elektroniczna: irk.politechnika.koszalin.pl 
 • Złożenie dokumentów – złożenie dokumentów osobiście w Kampusie Wydziału Architektury i Wzornictwa ( Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiejul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, budynek D, I piętro, dziekanat-pokój 118) lub drogą pocztową (na adres IW z dopiskiem „rekrutacja”)
 • świadectwo maturalne/dojrzałości w oryginale lub jego odpis (zgodnie z wykazem świadectw wyszczególnionych w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce),
 • dyplom ukończenia studiów I stopnia oraz suplement lub indeks (przy ubieganiu się o przyjęcie na studia II stopnia); do czasu wydania dyplomu honorowane jest zaświadczenie o ukończeniu studiów,
 • podanie o przyjęcie na studia z określeniem wydziału, kierunku oraz rodzaju studiów wraz z ankietą osobową, wydrukowaną z systemu elektronicznej rekrutacji,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (pobrana z systemu IRK),
 • 2 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 • kolorowe zdjęcie o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi do legitymacji elektronicznej (zdjęcie kandydat wgrywa w systemie elektronicznym IRK),
 • oświadczenie kandydata o powzięciu informacji o tym, że warunkiem ukończenia studiów na kierunku o profilu praktycznym jest odbycie 6-miesięcznej praktyki w toku studiów dla I stopnia oraz 3-miesięcznej praktyki w toku studiów dla II stopnia.

Kandydat zobowiązany jest uiścić przed egzaminem opłatę rekrutacyjną (opłata możliwa w systemie rejestracji internetowej: irk.politechnika.koszalin.pl).
Zgłoszenie kandydata na studia rozpatrywane jest pod warunkiem wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto kandydata wygenerowane przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów.


Informacja rekrutacyjna:

Mateusz Rybarczyk: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl

tel.: 605 423 249


Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne I stopnia (Kierunki Wzornictwo i Architektura Wnętrz)

Egzamin składa się z dwóch części:

   • rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej predyspozycje do projektowania. Kandydat może otrzymać 0-20 punktów.
   • prezentacji teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu (do wyboru) rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii, grafiki komputerowej, projektowania (min. 10 prac). Format prac dowolny. Kandydat może otrzymać 0-10 punktów.

Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać wynosi 30.
Za pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego na Architekturę Wnętrz i Wzornictwo uznaje się uzyskanie min. 16 punktów. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego (egzamin). Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 

Szczegółowy opis egzaminów na studia stacjonarne II stopnia (Kierunki Wzornictwo i Architektura Wnętrz)

Przyjęcia na studia II stopnia odbywają się na podstawie egzaminu wstępnego. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych I stopnia kierunków pokrewnych (np. architektury wnętrz, wzornictwa, edukacji artystycznej w zakresie: sztuk plastycznych, grafiki, malarstwa, rzeźby, scenografii, fotografii i obrazu filmowego itp.). Egzamin składa się z dwóch etapów:

   • I etap – ocena dorobki kandydata w oparciu o portfolio prac własnych i życiorys artystyczny, zawodowy;
   • II etap – rozmowa kwalifikacyjna mająca na celu ocenę predyspozycji kierunkowych kandydata.

W pierwszym etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów. Uzyskanie minimum 6 punktów kwalifikuje kandydata do etapu drugiego. W drugim etapie kandydat może uzyskać od 0 do 10 punktów.
Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Kolejność osób przyjętych na studia II stopnia ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.

 


 

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

 • Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy traktowani są jak obywatele RP i przechodzą normalną procedurę rekrutacji (przetłumaczone dokumenty należy złożyć w Kampusowym Punkcie Rekrutacyjnym). Należy pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdzić może członek Komisji Rekrutacyjnej IW.Obcokrajowcy nie posiadający Karty Polaka przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) – po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne.Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację – dokumenty składa w Kampusie IW.
  Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.

Obcokrajowcy mieszkający poza granicami Polski, ubiegający się o przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia kierunku Wzornictwo , mogą zostać zakwalifikowani na podstawie postępowania kwalifikacyjnego odbywającego się zdalnie:

   • 1. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.
   • 2. Do zdalnej rekrutacji na studia II stopnia mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
   • 3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
    a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
    b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
   • 4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
   • 5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
   • 6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej, list motywacyjny (w języku polskim), należy przesłać pocztą na adres Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”. WAŻNE! Podczas rejestracji w systemie IRK przez kandydatów z zagranicy proszę wybrać opcje „stara matura” i postępować dalej według podpowiedzi systemu. Matura zagraniczna, po złożeniu dokumentów będzie uznawana, a jej wyniki przeliczane według odpowiedniego algorytmu.