Harmonogram egzaminów wstępnych 2021/2022

I tura: 20.07.2021

II tura: 14.09.2021

III tura: 05.10.2021

SZCZEGÓŁOWY PRZEBIEG REKRUTACJI w UBIEGŁYM ROKU

REKRUTACJA 2020/2021 

Koordynator Wydziałowy WAiW – mgr Mateusz Rybarczyk*

Rejestracja elektroniczna w systemie IRK : według informacji na stronie irk.tu.koszalin.pl


Przesyłanie dokumentacji dotyczącej prac plastycznych drogą elektroniczną na adres e-mail: mateusz.rybarczyk@tu.koszalin.pl (preferowane udostępnienie prac za pośrednictwem wetransfer, ale możliwe wysłanie w innej formie).

 

I tura: 13.07.2020– 17.07.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem 
21.07.2020 – 22.07.2020 – zakończenie prac rekrutacyjnych

 

II tura: 13.09.2020– 11.09.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem
 15.0015.09.2020 – 16.09.2020  – zakończenie prac rekrutacyjnych

 

III tura: 13.10.2020– 09.10.2020 / dostarczanie dokumentów oraz prac/porftolio – przed egzaminem 
13.10.2020 14.10.2020 – zakończenie prac rekrutacyjnych

Harmonogram rozmowy kwalifikacyjnej w formie zdalnej / zoom /

(szczegółowy przebieg zdalnego egzaminu będzie umieszczony na stronie)

I tura: 21.07.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

II tura: 15.09.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 

III tura: 13.10.2020
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) WZORNICTWO,
– I i II stopień stacjonarne (licencjat i magisterskie) ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

Rekrutacja dla OBCOKRAJOWCÓW

  • Obcokrajowcy posiadający status uchodźcy traktowani są jak obywatele RP i przechodzą normalną procedurę rekrutacji (przetłumaczone dokumenty należy złożyć w Kampusowym Punkcie Rekrutacyjnym). Należy pamiętać o dołączeniu stosownych dokumentów, których zgodność z oryginałem potwierdzić może członek Komisji Rekrutacyjnej IWAiW. Obcokrajowcy nie posiadający Karty Polaka przyjmowani są tylko przez J. M. Rektora, nie przechodzą normalnej rekrutacji (dokumenty należy przesłać do Działu Kształcenia) – po akceptacji dokumentów Kandydata, Kandydat stawia się na egzaminy wstępne. Jeżeli obcokrajowiec posiada Kartę Polaka przechodzi normalną rekrutację – dokumenty składa w Kampusie WAiW.
    Jeżeli Polak posiada świadectwo zagraniczne i zostało ono nostryfikowane przez Kuratorium Oświaty, może przejść normalną rekrutację.

Obcokrajowcy mieszkający poza granicami Polski, ubiegający się o przyjęcia na studia stacjonarne II stopnia kierunku Wzornictwo , mogą zostać zakwalifikowani na podstawie postępowania kwalifikacyjnego odbywającego się zdalnie:
1. Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie zdalnego postępowania kwalifikacyjnego.
2. Do zdalnej rekrutacji na studia II stopnia mogą przystąpić wyłącznie absolwenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia kierunków: Architektura Wnętrz, Wzornictwo, Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika, Malarstwo, Rzeźba oraz Scenografia.
3. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch części:
a) oceny listu motywacyjnego sprawdzającego zainteresowanie kandydata wybraną dziedziną. Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
b) oceny portfolio / teczki z własnymi pracami kandydata z zakresu rysunku odręcznego, malarstwa, fotografii i grafiki komputerowej (minimum 10 prac). Kandydat może otrzymać 0 – 10 punktów.
4. Za pozytywny wynik obu etapów egzaminu przyjmuje się uzyskanie przez kandydata minimum 12 punktów. Maksymalna liczba punktów z egzaminu, jakie kandydat może otrzymać, wynosi 20.
5. O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego. Kolejność ustalana jest wg liczby uzyskanych punktów.
6. Teczkę z pracami/portfolio w postaci cyfrowej, list motywacyjny (w języku polskim), należy przesłać pocztą na adres Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (ul. Racławicka 15-17, 76-620 Koszalin) z dopiskiem „Rekrutacja obcokrajowców”. WAŻNE! Podczas rejestracji w systemie IRK przez kandydatów z zagranicy proszę wybrać opcje “stara matura” i postępować dalej według podpowiedzi systemu. Matura zagraniczna, po złożeniu dokumentów będzie uznawana, a jej wyniki przeliczane według odpowiedniego algorytmu.