WZORNICTWO (specjalność: Wzornictwo Przemysłowe lub Komunikacja Wizualna)

Studia na kierunku WZORNICTWO przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

 

Przyjęta przez Wydział Architektury i Wzornictwa koncepcja kształcenia na kierunku Wzornictwo zawarta jest w programie kształcenia. Studenci studiów I i II stopnia w toku kształcenia zdobywają wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe, kształtują również odpowiednie postawy społeczne. Kluczowym elementem programu kształcenia są efekty przypisane wiedzy i umiejętnościom w zakresie pracowni projektowych odnoszącym się do prowadzonych badań, zróżnicowanych dla dwóch poziomów studiów.

 

Studenci I stopnia mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO i KOMUNIKACJI WIZUALNEJ, przygotowany program kształcenia różni się jedynie w zakresie przedmiotów kierunkowych. Student ma możliwość wyboru kursów, które rozwijają jego indywidualne predyspozycje projektowe i zainteresowania w ramach  przedmiotów obieralnych. Wybór specjalności ściśle koresponduje z obszarem badań podejmowanych w ramach pracowni dyplomowej.

Założeniem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Wzornictwo jest wyposażenie absolwenta w takie umiejętności, które pogłębią jego rozwój, przygotują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa.

 

Kierunek Wzornictwo kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa. Wymogiem studiów w tej  dyscyplinie jest umiejętność połączenia zdolności artystycznych i kreatywności ze znajomością wielu zagadnień z zakresu technologii, ergonomii, sztuk plastycznych i innych dziedzin wiedzy. Polem działania designera  jest wszystko co nas otacza począwszy od przedmiotów codziennego użytku, ubrań, biżuterii, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, po koncepcje różnorodnych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały. Projektowanie komunikacji wizualnej, w tym: systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań oraz wielu innych form wizualnego przekazu dostępnych we współczesnym świecie.

WZORNICTWO (Wzornictwo Przemysłowe / Komunikacja Wizualna) / wybrane prace studenckie

Kierunek kształci studentów w systemie dwustopniowym. Studia licencjackie trwają siedem semestrów. W obowiązującej, zmodyfikowanej siatce studiów dla studentów pierwszego roku istnieje możliwość wyboru specjalności (wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna).
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na trwających cztery semestry studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy magistra sztuki.

W zakres programu studiów I i II stopnia wchodzą następujące grupy przedmiotów: grupa treści podstawowych oraz grupa treści kierunkowych. W obrębie pierwszej grupy znajdują się m. in. przedmioty takie jak: intermedia, formy prezentacji produktu, marketing i zarządzanie, modelowanie cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, a także przedmioty teoretyczne związane z obszarem sztuki (np. teoria sztuki współczesnej, teoria i krytyka wzornictwa), uzbrajające absolwenta w kompetencje wspierające dalszy jego rozwój naukowy i zawodowy. Przedmioty artystyczne, mieszczą się w działalności Zakładu Projektowania Spekulatywnego skupiającego pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących badania w innych dyscyplinach i obszarach nauki. W wybranej pracowni, w ramach tego zakładu, realizuje się zadania o charakterze badawczym, które można określić mianem alternatywnego projektowania, akcentującego ideę ponad aspekt użytkowy.

 

W grupie treści kierunkowych znajdują się przedmioty, które student może wybrać w ramach specjalności (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w dziekanacie na studiach I stopnia. Na poziomie studiów magisterskich w tej grupie znajdują się wyłącznie przedmioty obieralne z zakresu komunikacji wizualnej i wzornictwa przemysłowego, które mają wspomóc proces kreowania i rozwijania własnych zainteresowań oraz pomóc w realizacji tematów dyplomowych.

 

Dyplom licencjacki i dyplom magisterski studenci realizują u wybranego przez siebie promotora, który ustala z dyplomantem temat i zakres pracy rok przed zakończeniem studiów, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

WZORNICTWO (Komunikacja Wizualna) / wybrane prace dyplomowe

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Mała czytelnia – projekt alternatywnej publikacji książkowej
Autorka: Ulyana Nikitina / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr Alina Ostach-Robakowska
Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Projekt urządzenia do robienia soku dla nowej marki
Autorka: Adrian Lesechko / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Projekt oświetlenia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów
Autorka: Izabela Monkiewicz / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Obiekty unikatowe. Inspiracja wybraną kulturą / inspiracja Mongolią

Autorka: Klaudia Jadczak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr Anna Szklińska

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Kulturowa wymienność – projekt kolekcji opartej na wybranych tradycjach etnicznych w odniesieniach do rzemiosła tradycyjnego.

Autorka: Hanna Kowalska / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Alina Adamczak prof. PK


Biżuteria naszej studentki Hanny Kowalskiej prezentowana była na wystawie Artistar Jewels 2019 w Palazzo Bovaro. Prace wystawowe można również zobaczyć w opublikowanej na tę okoliczność książce “Artystar Jewels – The Contemporary Jewel as never seen before”.


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Koncepcja kształcenia opiera się na przygotowaniu specjalistów w zakresie projektowania architektury wnętrz, ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie. Kadra dydaktyczna oraz naukowo-dydaktyczna to w przewadze praktykujący projektanci, którzy pogłębiają swoje doświadczenie zawodowe poza uczelnią, a także aktywni naukowcy prezentujący w Polsce i za granicą efekty swoich działań teoretycznych i twórczych w formie publikacji, uczestnictwa na konferencjach i sympozjach, a także na wystawach zborowych i indywidualnych.

Program kształcenia uwzględnia złożoność dziedziny jaką jest architektura; kładzie nacisk na poznanie zagadnienia od strony nauk humanistycznych i technicznych, podkreślając, że architektura to treść i forma, której zaistnienie warunkuje technika, a akt twórczy podporządkowuje się zadanemu programowi funkcjonalnemu lub intencjonalnemu przesłaniu. Program przewiduje zarówno teoretyczne ujęcie zagadnienia, jak też ćwiczenia praktyczne pozwalające poznać sztukę projektowania architektonicznego. Założono rozpoznanie szerszego kontekstu zagadnienia jakim jest projektowanie architektoniczne odnosząc się do komunikacji wizualnej/ percepcji, urbanistyki, socjologii, kulturoznawstwa, psychologii architektury. Skala zagadnień stanowiących przedmiot rozważań teoretycznych i ćwiczeń praktycznych pozwala poznać detal architektoniczny, obiekty o różnej skali oraz ich układy w skali urbanistycznej w zróżnicowanych kontekstach przestrzennych.

W programie kształcenia w toku studiów podejmowane są zagadnienia związane z różnymi elementami i aspektami procesu projektowania architektonicznego. Punktem wyjścia jest przekonanie o wewnętrznych powiązaniach tych aspektów i elementów. Architektura przestrzeni/ struktury/ wnętrza doświadczana jest poprzez ruch w czasie i przestrzeni, powstaje dzięki technologii, jest przystosowana do programu i zgodna z kontekstem fizycznym i społecznym. Proces twórczego działania w przestrzeni rozpoczyna się od autora, pomysłodawcy proponowanych ingerencji i zmian, ewoluuje projektem i samym aktem kreacji obiektu przestrzennego oraz kontynuuje się dzięki odbiorcom istniejącego obiektu, ich doznaniom i pozyskiwanym w procesie odbioru doświadczeniom przestrzennym, prowadzonym analizom i badaniom.
Kreacja przestrzenna to proces i efekt tego procesu. Zaistnienie kreacji przestrzennej warunkują osoby twórcy i odbiorcy oraz związane z nimi odpowiednio: proces kreacji i proces odbioru.

MAKIETOWANIE / wybrane prace studenckie / prace semestralne
Temat pracy dyplomowej (licencjackiej): MODERNIZACJA OBIEKTU DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW
Autorka: Adrianna Treder / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK
Temat pracy dyplomowej: PROJEKT KONCEPCYJNY PRZESTRZENI ŻŁOBKA MIEJSKIEGO “NIEZAPOMINAJKA” W BIAŁOGARDZIE
Autorka: Karolina Świątek / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej

Promotor: dr Monika Madej

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Rewitalizacja opuszczonego domu profilaktyczno-wypoczynkowego “Zdrowie” w Gdyni Orłowo. Koncepcja Hotelu ze szczegółowym ujęciem części restauracyjnej.
Autorka: Izabela Osiak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /Promotor: dr Monika Madej