Klaudia Berechowska: Mieszkanie hotelowe – Kraków/Kazimierz

Kierunek studiów: Architektura Wnętrz / Studia I stopnia – licencjackie / 7 semestrów / profil praktyczny

 

Absolwent posiada w zaawansowanym stopniu wiedzę w zakresie podstaw projektowania architektury wnętrz przestrzeni publicznej i prywatnej, wystawiennictwa, projektowania obiektów czasowych jak również mebli, opartych na oryginalnym stosowaniu rozwiązań formalnych, funkcjonalnych i materiałowych, a także w zakresie historii sztuki i kultury, ergonomii oraz wybranych zagadnień budownictwa i konstrukcji. Wykazuje umiejętności rozwiązywania złożonych problemów w wybranych zakresach projektowych posługując się technikami 2D i 3D z wykorzystaniem programów komputerowych, jak również tradycyjnych technik artystycznych. Komunikuje się używając fachowej terminologii, także w języku obcym na poziomie B2.

WIĘCEJ...

Absolwent posiada zaawansowane kompetencje interpersonalne, techniczne, kognitywne i samoorganizacyjne podnoszące umiejętność wdrażania innowacyjnych pomysłów i świadomości indywidualnej odpowiedzialności za projekty.

Profil praktyczny rozwija kompetencje kluczowe dla absolwenta, dzięki którym może pracować w zawodzie projektanta zwłaszcza architektury wnętrz, wystawiennictwa i mebli. Kompetencje te są kształtowane podczas odbywania praktyk zawodowych na czwartym i szóstym semestrze studiów w przedsiębiorstwach i instytucjach posiadających pracownie projektowe lub współpracujących z projektantami architektury wnętrz. Wsparciem dla tych kompetencji jest wiedza, dostarczana podczas studiów, dotycząca ogólnych zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz ochrony własności intelektualnej.

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach / instytucjach o różnym profilu działalności, w szczególności w:

– architektonicznych biurach projektowych,
– biurach projektowych przemysłu meblarskiego,
– pracowniach plastyczno-technicznych obsługujących instytucje kultury, m.in. teatry, muzea, domy kultury, galerie sztuki,
– niezależnych zespołach projektowych, w charakterze asystenta projektanta.

Absolwent może kontynuować kształcenie i zdobyć kwalifikacje na poziomie 7 PRK w Politechnice Koszalińskiej, jak również na kierunkach projektowych innych uczelni.

Kierunek studiów: Architektura Wnętrz / Studia II stopnia – magisterskie / 4 semestry / profil praktyczny

 

Absolwent posiada w pogłębionym stopniu wiedzę w zakresie projektowania architektury wnętrz, małej architektury i elementów przestrzeni miejskiej, wystawiennictwa (przestrzeni muzealnych i targowych) oraz mebla.

Posiada uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę na temat historii kultury europejskiej, wybranych zagadnień teorii sztuki współczesnej, a także z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej na temat materiałów i technologii.

WIĘCEJ...

Potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę w praktyce, w formułowaniu i rozwiązywaniu złożonych problemów projektowych, definiowaniu rozwiązań innowacyjnych, w ich klarownym prezentowaniu z zastosowaniem różnych technik warsztatowych – cyfrowych, tradycyjnych i artystycznych.

Posiada wiedzę i umiejętność budowania własnego wizerunku projektanta, marki własnej firmy i praktycznego kierunku rozwoju własnej działalności zawodowej. Potrafi kierować pracą zespołu, jest przygotowany do prowadzenia indywidualnej działalności projektowej /gospodarczej.

Kompetencje te są dodatkowo kształtowane podczas objętych programem studiów praktyk zawodowych – miesięczną praktyką w drugim semestrze studiów oraz dwumiesięczną w czwartym semestrze studiów.

Absolwent jest przygotowany do prowadzenia:

– indywidualnej działalności projektowej/gospodarczej,
– kierowania zespołem projektowym,
– współpracy w zakresie projektowania, wykonawstwa i nadzoru z firmami/instytucjami o różnym profilu działalności.

Absolwent jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia i zdobycia kwalifikacji na poziomie 8 PRK

MAKIETOWANIE / wybrane prace studenckie / prace semestralne
Wybrane prace studenckie / sem. 05 / Temat pracy semestralnej: Mieszkanie hotelowe – Kraków/Kazimierz
Prowadząca: dr hab. Krystyna Brandowska prof. PK oraz mgr Jolanta Kwarciak / Autorka: Klaudia Berechowska
Autorka: Aleksandra Góra ( wizualizacja 1-3) / Gabriela Druch (wiz. 4) /Karolina Wolniewicz (wiz. 5-8) / Martyna Męczykowska (wiz.9-10)
Wybrane prace studenckie / sem. 04 / Makiety / Prowadząca: dr Monika Madej
Autorka: Paulina Siek / Magdalena Gulczyńska / Jakub Nowak / Magdalena Baranowska / Sara Majkowicz

Temat pracy dyplomowej (licencjackiej): MODERNIZACJA OBIEKTU DLA MŁODYCH SPORTOWCÓW

Autorka: Adrianna Treder / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK
Temat pracy dyplomowej (licencjackiej): Adaptacja budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego w Bytowie na funkcje biurowe.
Wzajemne przenikanie wnętrza i zewnętrza – tradycja a nowoczesność.
Autorka: Klaudia Paraficz / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka prof. PK
Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Rewitalizacja opuszczonego domu profilaktyczno-wypoczynkowego „Zdrowie” w Gdyni Orłowo. Koncepcja Hotelu ze szczegółowym ujęciem części restauracyjnej.
Autorka: Izabela Osiak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /Promotor: dr Monika Madej
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Nowe znaczenie obiektu w przestrzeni – koncepcja rewitalizacji Domu Księcia.
Autorka: Ilona Śniady/ Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Taras widokowy w Gołubiu na Kaszubach w kontekście rozwoju polityki turystycznej gminy.
Autorka: Justyna Kolka/ Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Miejsce pracy kreatywnej. Organizacja i aranżacja biura coworkingowego oparta o badania środowiskowe.
Autorka: Izabela Osiak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej /Promotor: dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK