Obiekty unikatowe. Inspiracja wybraną kulturą / Autorka: Klaudia Jadczak / fot. Paweł Duszyński

Studia na kierunku WZORNICTWO przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

RYSUNEK / MALARSTWO / RZEŹBA (wybrane prace semestralne)

RYSUNEK, MALARSTWO/ prowadzący: dr hab. Elżbieta Kalinowska-Motkowicz, prof. PK / dr Rafał Podgórski / mgr Magdalena Sadłowska / dr Tomasz Kopcewicz

RZEŹBA / prowadzący: dr Anna Szklińska

Przyjęta przez Wydział Architektury i Wzornictwa koncepcja kształcenia na kierunku Wzornictwo zawarta jest w programie kształcenia. Studenci studiów I i II stopnia w toku kształcenia zdobywają wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe, kształtują również odpowiednie postawy społeczne. Kluczowym elementem programu kształcenia są efekty przypisane wiedzy i umiejętnościom w zakresie pracowni projektowych odnoszącym się do prowadzonych badań, zróżnicowanych dla dwóch poziomów studiów.

 

Studenci I stopnia mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności: WZORNICTWA PRZEMYSŁOWEGO i KOMUNIKACJI WIZUALNEJ, przygotowany program kształcenia różni się jedynie w zakresie przedmiotów kierunkowych. Student ma możliwość wyboru kursów, które rozwijają jego indywidualne predyspozycje projektowe i zainteresowania w ramach  przedmiotów obieralnych. Wybór specjalności ściśle koresponduje z obszarem badań podejmowanych w ramach pracowni dyplomowej.

Założeniem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Wzornictwo jest wyposażenie absolwenta w takie umiejętności, które pogłębią jego rozwój, przygotują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa.

 

Kierunek Wzornictwo kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa. Wymogiem studiów w tej  dyscyplinie jest umiejętność połączenia zdolności artystycznych i kreatywności ze znajomością wielu zagadnień z zakresu technologii, ergonomii, sztuk plastycznych i innych dziedzin wiedzy. Polem działania designera  jest wszystko co nas otacza począwszy od przedmiotów codziennego użytku, ubrań, biżuterii, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, po koncepcje różnorodnych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały. Projektowanie komunikacji wizualnej, w tym: systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań oraz wielu innych form wizualnego przekazu dostępnych we współczesnym świecie.

KATEDRA WZORNICTWA / specjalność – WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE / wybrane prace studenckie

Pracownie: projektowania mebla, projektowania produktu, projektowania ubioru i kostiumu, projektowanie biżuterii

KATEDRA GRAFIKI PROJEKTOWEJ / specjalność – KOMUNIKACJA WIZUALNA / wybrane prace studenckie

Pracownie: projektowania komunikacji wizualnej i grafiki użytkowej, projektowanie publikacji (ilustracja/typografia)

BRANDING mgr I rok 2021/22

BRANDING sem. II mgr rok 2021/22

BRANDING sem. I mgr rok 2022/23

DYPLOMY

Plakat, mapping

TYPOGRAFIA I rok 2021/22, 2022/23

DYPLOMY

Kierunek kształci studentów w systemie dwustopniowym. Studia licencjackie trwają siedem semestrów. W obowiązującej, zmodyfikowanej siatce studiów dla studentów pierwszego roku istnieje możliwość wyboru specjalności (wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna).
Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na trwających cztery semestry studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy magistra sztuki.

W zakres programu studiów I i II stopnia wchodzą następujące grupy przedmiotów: grupa treści podstawowych oraz grupa treści kierunkowych. W obrębie pierwszej grupy znajdują się m. in. przedmioty takie jak: intermedia, formy prezentacji produktu, marketing i zarządzanie, modelowanie cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, a także przedmioty teoretyczne związane z obszarem sztuki (np. teoria sztuki współczesnej, teoria i krytyka wzornictwa), uzbrajające absolwenta w kompetencje wspierające dalszy jego rozwój naukowy i zawodowy. Przedmioty artystyczne, mieszczą się w działalności Zakładu Projektowania Spekulatywnego skupiającego pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących badania w innych dyscyplinach i obszarach nauki. W wybranej pracowni, w ramach tego zakładu, realizuje się zadania o charakterze badawczym, które można określić mianem alternatywnego projektowania, akcentującego ideę ponad aspekt użytkowy.

 

W grupie treści kierunkowych znajdują się przedmioty, które student może wybrać w ramach specjalności (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w dziekanacie na studiach I stopnia. Na poziomie studiów magisterskich w tej grupie znajdują się wyłącznie przedmioty obieralne z zakresu komunikacji wizualnej i wzornictwa przemysłowego, które mają wspomóc proces kreowania i rozwijania własnych zainteresowań oraz pomóc w realizacji tematów dyplomowych.

 

Dyplom licencjacki i dyplom magisterski studenci realizują u wybranego przez siebie promotora, który ustala z dyplomantem temat i zakres pracy rok przed zakończeniem studiów, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

KATEDRA GRAFIKI PROJEKTOWEJ (specjalność: Komunikacja Wizualna) / wybrane prace dyplomowe

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: ”Dwanaście złych kobiet”. Projekt kalendarza z uwzględnieniem cech charakterologicznych i stylu epoki.
Autorka: Ilona Andrzejczak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Na wyciągnięcie dłoni – projekt systemu do kompozycji botanicznych dla ograniczonych przestrzeni użytkowych z elementami infografiki.
Autorka: Kinga Karwowska / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Monika Zawierowska-Łozińska prof. PK
Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Mała czytelnia – projekt alternatywnej publikacji książkowej
Autorka: Ulyana Nikitina / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr Alina Ostach-Robakowska

KATEDRA WZORNICTWA (specjalność: Wzornictwo Przemysłowe) / wybrane prace dyplomowe

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Projekt urządzenia do robienia soku dla nowej marki

Autor: Adrian Lesechko / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Projekt oświetlenia z wykorzystaniem niekonwencjonalnych materiałów
Autorka: Izabela Monkiewicz / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Przemysław Jan Majchrzak prof. PK
Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Obiekty unikatowe. Inspiracja wybraną kulturą / inspiracja Mongolią

Autorka: Klaudia Jadczak / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr Anna Szklińska

Temat pracy dyplomowej licencjackiej: Kulturowa wymienność – projekt kolekcji opartej na wybranych tradycjach etnicznych w odniesieniach do rzemiosła tradycyjnego.

Autorka: Hanna Kowalska / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Alina Adamczak prof. PK


Biżuteria naszej studentki Hanny Kowalskiej prezentowana była na wystawie Artistar Jewels 2019 w Palazzo Bovaro. Prace wystawowe można również zobaczyć w opublikowanej na tę okoliczność książce “Artystar Jewels – The Contemporary Jewel as never seen before”.


Temat pracy dyplomowej magisterskiej: Minimalizm efektów plastycznych w projektach unikatowej kolekcji ubrań.

Autorka: Anna Probe / Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej / Promotor: dr hab. Alina Adamczak prof. PK