DLA STUDENTÓW

DLA STUDENTÓW

GALERIA GO!

GALERIA GO!

PROGRAM

PROGRAM

PREZENTACJA FIRM

PREZENTACJA FIRM

DLA FIRM

DLA FIRM

REGULAMIN

REGULAMIN

KOORDYNATORZY

KOORDYNATORZY

LINKI

LINKI

Regulamin NIEOBOWIĄZKOWYCH Praktyk Studenckich GO! DESIGN plus

 • 1. Praktyki przeznaczone są dla studentów studiów I i II stopnia Instytutu Wzornictwa bez ograniczeń,
 • 2. Praktyki muszą odbywać się w Firmach, które znajdują się na liście Instytucji biorących udział w programie GO!DESIGN plus, działające w branżach zgodnych
 • z kształceniem i kierunkiem studiów kandydatów na Praktykantów.
 • 3. Lista Firm biorąca udział w programie znajduje się na stronie www.wzornictwo.tu.koszalin.pl/ oraz u Koordynatorów Praktyk.
 • 4. Pod nazwą Praktykant rozumie się studenta INSTYTUTU WZORNICTWA specjalności ARCHITEKTURA WNĘTRZ i WZORNICTWO, który pomyślnie przeszedł proces rekrutacji na praktykę.
 • 5. Lista Firm biorących udział w Programie jest systematycznie uzupełniana na wniosek studentów lub innych osób zaangażowanych w rozwijanie Programu Go!Design.
 • 6. Wniosek o uzupełnienie listy o nową Firmę należy kierować do Koordynatorów Praktyk.
 • 7. O udziale Firmy w programie decyduje obustronne pisemne Porozumienie pomiędzy Firmą, a Dyrektorem Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, po wcześniej przeprowadzonych
 • rozmowach dotyczących zgodności profilu kształcenia studenta z problematyką zgłoszoną przez Firmę.
 • 8. Praktyka trwa 1 – 2 miesiące w okresie wakacyjnym, wolnym od zajęć (przerwy semestralne) – minimum 160 godzin roboczych, w trybie ciągłym.
 • 9. Uczestnictwo w Praktyce nie zwalnia studenta z udziału w obowiązujących zajęciach dydaktycznych wynikających z programu kształcenia Uczelni.
 • 10. Harmonogram indywidualnej praktyki opracowany będzie w porozumieniu stron,
 • czyli Firmę, Kandydata na praktykę oraz Instytut Wzornictwa (Koordynatora Praktyk),
 • 11. Praktyka GO!DESIGN plus nie może być zaliczona jako praktyka zawodowa wynikająca
 • z toku studiów.
 • 12. Po zakończonej praktyce student otrzymuje wpis do indeksu (złożony przez Koordynatora Projektu) i kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem – zaświadczenia o odbyciu praktyki.ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PRAKTYKE Z PROGRAMU GO!DESIGN plus:
 • 1. O praktykę ubiegać się mogą wszyscy studenci kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
 • 2. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki zgłaszają się do Koordynatorów Praktyk.
 • 3. Osoby zainteresowane odbyciem praktyki składają :
 • a) portfolio w formie PDF na płycie CD.
 • b) CV
 • c) wypełniony wniosek o praktykę (dostępny na stronie IW w zakładce GO! DESIGN plus )
 • d) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej.
 • e) zaświadczenie o ubezpieczeniu studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • na okres trwania praktyk
  PROCEDURA ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW O PRAKTYKĘ Z PROGRAMU I TRYB DALSZEGO POSTĘPOWANIA :
 • 1. Koordynator Projektu dokonuje weryfikacji dokumentów i załączników (m.innymi portfolio) złożonych przez Kandydata.
 • 2. Formularze i portfolio przesłane są do tzw. Opiekunów – osób wyznaczonych w Firmach do kontaktu/ opieki.
 • 3. Po zapoznaniu się z dokumentacją – Właściciele, osoby odpowiedzialne w Firmie podejmują decyzję o wyborze Kandydata.
 • 4. Istnieje możliwość rozmowy kwalifikacyjnej z Kandydatem. Koszty dojazdu do miejsca rozmowy kwalifikacyjnej Kandydat pokrywa z własnych środków.
 • 5. Kandydat otrzymuje informację o przyjęciu na praktykę pocztą internetową od Koordynatora w ciągu 14 od złożenia dokumentów.
 • 6. Firma opracowuje ze studentem harmonogram realizacji praktyki.
  Praktykant zobowiązuje się do:
 • 1. Podjęcia praktyki w Firmie zgodnie z harmonogramem i wymogami Firmy,
 • 2. Przestrzegania zasad i przepisów panujących w Firmie,
 • 3. Obecności na swoim stanowisku w godzinach pracy.
 • 4. Informowania Koordynatorów Instytutu Wzornictwa o nieprawidłowościach w przebiegu praktyki, czy zmian w ustalonym wcześniej harmonogramie praktyki.
 • 5. Do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • 6. Godnego reprezentowania Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.Praktyki nieobowiązkowe GO! DESIGN plus nie są finansowane. Firma oraz Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej nie ponoszą kosztów z tytułu ubezpieczenia. Zakwaterowanie na czas praktyki student organizuje we własnym zakresie.Po zakończonych praktykach Praktykant powinien dostarczyć do Koordynatorów:
 • 1. wypełnione dokumenty – Skierowanie, Program Praktyk, Zaświadczenie o Przebyciu Praktyk. (z pieczątką (!) i podpisem właściciela Firmy i swoim.
 • 2. panel/planszę 10x21cm 300dpi z opisem i prezentacją projektów/zadań zrealizowanych w czasie praktyki – w wersji elektronicznej – jako sprawozdania z praktyk. Dopiero po takim rozliczeniu student otrzyma wpis do INDEKSU.OBOWIĄZKI ORGANIZACJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE Go!Design:
 • 1. Firma ma obowiązek wyznaczyć Opiekuna/ Osobę odpowiedzialną za Praktykanta i kontakt z Koordynatorem IW. Opiekun, czuwa nad prawidłowością przebiegu praktyki i zgodnością prac z harmonogramem praktyki.
 • 2. Firma zobowiązuje się :
 • a. Podania zakresu działalności Firmy, ( wymagań w stosunku do Praktykanta – np. dotyczących znajomości oprogramowania).
 • b. Przesłania decyzji Koordynatorowi o akceptacji lub nie osoby Kandydata (po zapoznaniu się z dokumentami i port folio) oraz terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
 • c. Zapewnienia Praktykantowi najlepszych warunków do realizacji Praktyki umożliwiając wykorzystanie posiadanej wiedzy i nabycie nowych umiejętności powierzając mu zadania zgodne z jego doświadczeniem projektowym i praktycznym.
 • d. Stałego kontaktu z Koordynatorem Praktyk i Instytutem Wzornictwa.
 • e. Opieki merytorycznej oraz oceny pracy Praktykanta.
 • f. Wystawienia świadectwa obycia praktyki w formie Zaświadczenia.Instytut Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej ma prawo do rozwiązania, odstąpienia od Porozumienia w razie nie wywiązania się z realizacji wcześniej zawartych ustaleń wynikających z umowy zarówno przez Praktykanta jak i Firmę. Praktykant, który nie wywiązał się z ustaleń wynikających z umowy, lub został usunięty z praktyki z przyczyn dyscyplinarnych nie ma prawa do ukończenia praktyki w Programie Go!Design i ponownego udziału w ewentualnej rekrutacji do programu GO!