dr hab. inż. Tomasz Królikowski prof. PK

  Wydział Mechaniczny Politechniki Koszalińskiej
  Prorektor ds. Studenckich

W 1996 roku ukończyłem studia na Wydziale Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej i uzyskałem dyplom magistra inżyniera oceanotechnika w zakresie „Sterowania i Pomiarów w Oceanotechnice”. W 1994 zostałem zatrudniony na stanowisku asystenta stażysty w Instytucie Informatyki Politechniki Szczecińskiej, a po ukończeniu studiów w 1996 roku zostałem zatrudniony na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego w Instytucie Informatyki w Katedrze Matematyki Stosowanej. W październiku 1997 roku zmieniłem miejsce zatrudnienia na Politechnikę Koszalińską Wydział Mechaniczny Katedrę Mechaniki Precyzyjną. W 2004 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej pt.: Analiza wpływu mikro- i makrotopografii powierzchni czynnej ściernicy na cechy energetyczne procesów szlifowania. W tym samym też roku zostałem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Mechaniki Precyzyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej. Od 2007 roku kieruje także jednostką międzywydziałową Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET, która koordynuje prace na uczelni związane z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych w kształceniu oraz pozyskuje środki celowe na zadania związane z podniesieniem jakości kształcenia na kierunkach technicznych. 7 sierpnia 2012 roku pozytywnie zakończyłem proces habilitacji z Budowy i Eksploatacji Maszyn zatwierdzone jednomyślnie przez komisję wyznaczoną przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. 4 września 2012 roku Rada Wydziału Mechanicznego jednomyślnie podjęła decyzję o nadaniu mi stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Od dnia 1 października 2012 roku pracuję na stanowisku profesora na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej. Pod koniec 2014 roku wybrano mnie prodziekanem ds. europejskich projektów innowacyjnych na Wydziale Technologii i Edukacji, pracę na tym wydziale rozpocząłem 1 stycznia 2015 roku. W roku 2016 zostałem wybrany przez kolegium Elektorów na Prorektora ds. Studenckich Politechniki Koszalińskiej na kadencję 2016-2020, a w 2020 roku wybrana Pani Rektor prof. Danuta Zawadzka powołała mnie na kolejną kadencję na stanowisko Prorektora ds. Studenckich.2020-2024.