Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Koszalińskiej / DO POBRANIA

 

 

Rada Studentów WAIW / Kadencja 2023/2024

 

Przewodniczący Rady Studentów Wydziału:

Zuzanna Lubańska / Wzornictwo Przemysłowe lic.

Członkowie: 

Hanna Turłowicz / Architektura Wnętrz lic. / Wiceprzewodnicząca
Dominik Brzycki / Wzornictwo Przemysłowe i Komunikacja Wizualna lic. / Sekretarz
Wojciech Szpak / Wzornictwo Przemysłowe mgr.
Maksymilian Cieśliński / Wzornictwo Przemysłowe lic.

Magdalena Bojarowicz / Architektura Wnętrz lic.
Adrianna Ćwik / Wzornictwo Przemysłowe lic. / Komunikacja Wizualna lic.

 

Rada Studentów Wydziału / Rozdział VII RSSPK:

 

§26

Rada Studentów Wydziału, zwana dalej RSW jest reprezentacją studentów danego wydziału.

§27

Członkowie RSW wybierani są w wyborach powszechnych przez studentów danego wydziału
w sposób określony w ordynacji wyborczej.

§28

Przewodniczący Komisji Wyborczej zwołuje pierwsze zebranie RSW i prowadzi je do
momentu wyboru Przewodniczącego RSW.

§29

RSW wybiera w drodze tajnego głosowania spośród grona swoich członków
Przewodniczącego RSW.

§30

Skład i zasady działania RSW określone są w odrębnym regulaminie tego organu.

§31

 

Do zadań Rady Studentów Wydziału należy:

1) Wybór Przewodniczącego RSW i Zarządu RSW;
2) Współpraca z Parlamentem Studentów Politechniki Koszalińskiej;
3) Proponowanie przedstawicieli z ramienia studentów do Rady Wydziału;
4) Organizowanie zebrań i zgromadzeń w sprawach dotyczących wydziału;
5) Współpraca z władzami wydziału w sprawach dotyczących studentów;
6) Informowanie studentów o bieżących pracach PSPK i RSW;
7) Wyrażanie stanowiska dotyczącego projektów przedstawionych do opinii RSW
i zgłaszanie władzom wydziału propozycji decyzji dotyczących spraw studenckich;
8) Organizacja imprez naukowych, kulturalnych, sportowych lub innych mających na celu
promocję wydziału.

§32

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Studentów Wydziału należy:

1) Kierowanie i koordynowanie pracami RSW;
2) Proponowanie składu zarządu RSW oraz Przewodniczących Komisji Stałych RSW;
3) Reprezentowanie studentów wydziału wobec władz i pracowników Wydziału;
4) Opiniowanie Siatki Studiów i Planów Zajęć;
5) Zwoływanie i prowadzenie zebrań RSW;
6) Zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu RSW;
7) Podpisywanie uchwał RSW;
8) Wnioskowanie do Dziekanów o ustanowienie godzin dziekańskich;
9) Przedstawienie na koniec kadencji jak i na wniosek Komisji Rewizyjnej sprawozdania
z działalności RSW. Sprawozdanie przedstawiane jest na zebraniu RSW oraz podlega
przekazaniu w formie pisemnej do Komisji Rewizyjnej i Zarządu PSPK;
10) Powoływanie komisji doraźnych RSW, określanie ich kompetencji i terminu ważności.
11) Wystosowywanie wniosku w formie pisemnej, do Komisji Wyborczej o przeprowadzenie
wyborów uzupełniających do RSW;
12) Informowanie przewodniczących pozostałych RSW o planowanym wniosku
o przeprowadzenie wyborów uzupełniających;

 

https://pspk.tu.koszalin.pl/

https://www.facebook.com/parlament.studentow.pko

https://instagram.com/rs.waiw?utm_medium=copy_link

Skip to content