BIURO OBSŁUGI STUDENTA / BOS

 

ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin,  pokój 107 / budynek A

dr inż. Barbara Kościelnik – specjalista

tel.: 94 34 78 311

barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl

 

Kierunki: WZORNICTWO – I i II stopnia, studia stacjonarne,
ARCHITEKTURA WNĘTRZ – I i II stopnia, studia stacjonarne

 

Aktualności: https://tu.koszalin.pl/kat/214/biuro-obslugi-studentow

Dokumenty do pobrania: https://www.tu.koszalin.pl/art/247/dokumenty-do-pobrania

Dyplomanci: https://www.tu.koszalin.pl/art/384/obrony-prac-dyplomowych

Strona główna Politechniki Koszalińskiej: https://www.tu.koszalin.pl/

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW / Pomoc materialna i opłaty
ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin, pokój 3 bud. B
tel. 94 34 78 662,  94 34 78 663

https://www.tu.koszalin.pl/art/505/swiadczenia-dla-studentow

W dniu 25.06.2021 r. zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa studentów, ze względu na całodniowe szkolenie pracowników Biura Obsługi Studentów. Wszelkie sprawy prosimy kierować na adresy e-mail poszczególnych pracowników.

Informujemy, że komplety dokumentów do obron można składać w kopertach w urnach podawczych umieszczonych przy wejściach do budynków.

 

ZASADY FUNKCJONOWANIA BOS W OKRESIE PANDEMII

Zgodnie z Obwieszczeniem nr 9/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych oraz wprowadzenia zmian w realizacji zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2,

wprowadza się do bezwzględnego przestrzegania, w okresie od 27 marca do 9 kwietnia 2021 roku, zasady funkcjonowania Biura Obsługi Studentów:

1. bieżące sprawy studentów załatwiane będą, bez kontaktu bezpośredniego, telefonicznie (w godzinach 1000-1300), bądź mailowo (w godzinach 730-1500) – dane teleadresowe umieszczone są na stronie internetowej Biura Obsługi Studentów,

2. skany podań lub innych dokumentów w sprawach studenckich można przesłać na adresy mailowe operatorów poszczególnych kierunków,

3. prace dyplomowe, podania lub inne dokumenty dotyczące spraw studenckich można składać również do urn podawczych BOS, stojących przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach lub przesłać pocztą tradycyjną,

4. wnioski o stypendium socjalne, bądź dokumenty uzupełniające do złożonych wniosków, należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej BOS, stojącej przy wejściu do uczelni przy ul. Śniadeckich 2,

5. wnioski o stypendium Rektora należy włożyć do koperty zaadresowanej do BOS i wrzucić do urny podawczej, stojącej przy wejściu do uczelni w poszczególnych, właściwych dla kierunku studiów kampusach,

6. uzyskanie dyplomów wraz z suplementami możliwe jedynie, na wniosek studenta, poprzez wysłanie za pomocą Poczty Polskiej (zgodnie z wytycznymi podanymi niżej w informacji dot. odbioru dyplomów).

W razie potrzeby studenci będą mogli skorzystać z koszulek na dokumenty, wyłożonych przy portierni, w celu zabezpieczenia wkładanych do urny podawczej pism, wniosków i podań.

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej – Decyzją Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa w 2019 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2019/2020.
Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa, Dziekan WAiW przekazała uprawnienia Komisji Stypendialnej Wydziału Architektury i Wzornictwa PK, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, zwiększonego socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2019/2020.

 

 

Komisja stypendialna Wydziału Architektury i Wzornictwa 2019/2020:

1. dr Justyna Matysiak – przewodnicząca Komisji
2. mgr Magdalena Sadłowska – członek komisji / pracownik uczelni
3. Adrianna Treder – członek komisji / studentka
4. Daria Prądzyńska – członek komisji / studentka
5. Izabela Komasa – członek komisji / studentka
6. Paulina Englot – członek komisji / studentka
7. Karolina Hering – członek komisji / studentka