PRAKTYKI KRAJOWE

ZARZĄDZENIE Nr 56/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany zasad odbywania praktyk studenckich określonych w załączniku do Zarządzenia Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 45/2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich

https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/AktyPrawne-ZR/2021/nowe/Zarzadzenie__Nr_56_2021.pdf

Załącznik –  PDF

 


 

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

https://www.bip.ires.pl/gfx/tu-koszalin/files/akowalska/ZARZADZENIA_2020/Zarzadzenie_Nr_20-39.pdf

Załącznik – praktyka WAIWPK COVID-19  (Wniosek o przeniesienie terminu praktyk)

 


 

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE wynikające z toku studiów:

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Praktyki na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK są kluczowym elementem programu studiów dla profilu praktycznego i są zgodne z wytycznymi określonymi w Zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 45/2019 dotyczącym organizacji i realizacji praktyk studenckich.
2. Praktyki zawodowe powinny odbywać się poza uczelnią w firmach projektowych w zakresie wszystkich prowadzonych specjalności. Są obowiązkowe i stanowią integralny element kształcenia dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej na studiach  I-go i II stopnia o profilu praktycznym.
3. Koordynatorem ds. Praktyk na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK jest osoba powoływana przez Radę WAiW*i zatwierdzona przez Rektora PK. Koordynator Praktyk koordynuje przebieg praktyk i odpowiada za ich zaliczenie, które ostatecznie akceptuje Prodziekan ds. Kształcenia WAiW.
4. Lista firm współpracujących.  Wydział Architektury i Wzornictwa kładzie nacisk na wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami środowiska regionalnego oraz środowisk lokalnych poprzez nawiązywanie współpracy z firmami działającymi w miejscach zamieszkania studentów.
5. W związku z pandemią, za zgodą przedsiębiorcy praktyki mogą być realizowane w formie zdalnej.

Koordynatorem ds. Praktyk na WAIWPK 2020-2024 jest dr Piotr Stramski.

 

WYKAZ UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI – POBIERZ

 

Poniżej dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2020/2021 (DO POBRANIA):

Skierowanie na praktyki
Porozumienie PDF / Porozumienie WORD
Harmonogram przebiegu praktyk
Wniosek o zaliczenie pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej
Wniosek o zrealizowanie praktyki w terminie wcześniejszym
Karta Oceny praktykanta dla kierunku Architektura Wnętrz
Karta Oceny praktykanta dla kierunku Wzornictwo

 

2020/2021
STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

Studia I stopnia:

 

1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

 

a. Praktyka warsztatowa – w trakcie II semestru (120 godzin)
Studenci kierunków Architektury Wnętrz i Wzornictwa na 2 semestrze studiów odbywają praktyki zgodnie z kierunkiem studiów w warsztatach i laboratoriach WAIW PK, na terenie uczelni. Praktyka połączona jest z plenerem projektowym i ma na celu poszerzenie umiejętności warsztatowych i kompetencji społecznych w zakresie pracy zespołowej. Wynikiem działań są współrealizacje wystaw, eventów, wydarzeń kulturalnych przy współpracy lokalnych instytucji i pracodawców.

Student realizuje praktyki warsztatowe zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim. Kartę oceny studenta wypełniają prowadzący warsztaty i przekazują wydziałowemu Koordynatorowi ds. Praktyk w celu weryfikacji efektów i zatwierdzenia odbytej praktyki.

 

b. KIERUNKOWA – w trakcie IV semestru (120 godzin) i VI semestru (120 godzin).
Studenci na 4 i 6 semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub w firmie wskazanej przez studenta (zgodnie z założeniem, że student osiągnie we wskazanej firmie przypisane praktykom efekty kształcenia) – z którą podpisane zostanie Porozumienia o Współpracy (wzór 2), zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

 

Rekrutacja na praktyki odbywa się od lutego 2021.
Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pendrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .
Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w przypadku dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy). Następnie Student powinien zgłosić się do Koordynatora ds. Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW, wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim).
Pozostałe dokumenty Student zabiera ze sobą i przekazuje do wypełnienia Pracodawcy.

 

2. PRAKTYKI obowiązkowe NIE SĄ PŁATNE.

 

3. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta, 6 godz. X 5 dni.  Jeden miesiąc praktyk= 4 tygodnie x 30 godz.=  120 godzin = 4 ECTS

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS = 30 godzin praktyk

 

5. ZALICZENIE PRAKTYK:

 

Po zrealizowanych praktykach należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami do Koordynatora ds. Praktyk WAiW. Na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis opiekuna praktyk wyznaczonego przez Pracodawcę oraz pieczątka Zakładu Pracy.
Potwierdzenie zaliczenia praktyk dokonuje Koordynator ds. Praktyk WAiW
Zaliczenie Praktyki odbywa się zgodnie z harmonogramem roku akademickiego.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość przedłużenia praktyki SPECJALNOŚCIOWEJ po 4 semestrze i zrealizowania jej w  wymiarze 2x 120h – przy akceptacji Pracodawcy i Koordynatora ds. Praktyk WAiW.  Student powinien wypełnić wzór nr 5 –“WNIOSEK o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym” i złożyć go u Koordynatora Praktyk WAiW na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca pracy.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, gdy student wykonuje pracę zarobkową lub wykonywał pracę zarobkową będąc studentem (nie wcześniej niż trzy semestry przed ukończeniem studiów, wzór 6 WNIOSEK o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej). Warunkiem uznania praktyki za zrealizowaną jest przedstawiona dokumentacja, która musi stanowić potwierdzenie, że w trakcie aktywności zawodowej Student osiągnął przypisane praktykom efekty kształcenia.
Wniosek powinien zostać złożony do Prodziekana ds. Kształcenia WAiW.

 

Studia II stopnia:

 

1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

 

a. SPECJALNOŚCIOWA – w trakcie I roku, 2 sem.,120h
Studenci na 2 semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub wybranych przez samych studentów (zgodnie z założeniem, że student osiągnie we wskazanej firmie przypisane praktykom efekty kształcenia ) – z którymi podpisane zostały Porozumienia o Współpracy (wzór 2), zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

 

b. REALIZACYJNA/DYPLOMOWA- w trakcie II roku, 4 sem., 240h
W związku z aplikacyjnym charakterem prac dyplomowych na studiach II stopnia, praktyka może być elementem realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.
Praktyki dotyczą wówczas realizacji projektów i tematów  proponowanych przez firmy zewnętrzne, które są spójne z programem nauczania i kierunkiem studiów WAiW. Efektem końcowym praktyki zawodowej dla II roku może być realizacja projektu / prototypu/ wdrożenia/ projektu o potencjale wdrożeniowym.
Praca dyplomowa na studiach II stopnia zakłada możliwość aplikowania wyników pracy. Odpowiada na konkretne potrzeby interesariusza zewnętrznego i problemy otoczenia społeczno- gospodarczego Uczelni. Część projektowa pracy dyplomowej może być realizowana pod częściowym nadzorem pracodawcy przy akceptacji promotora.

 

2. REKRUTACJA NA PRAKTYKI:

 

Rekrutacja na praktyki odbywa się od lutego 2021.
Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pendrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .
Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w przypadku dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy). Następnie Student powinien zgłosić się do Koordynatora ds. Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim).

 

3. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta, 6 godz.x 5 dni = 30 godz. Jeden miesiąc praktyk = 4 tygodnie x 30 godz. = 120 godzin = 4 ECTS

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS = 30 godzin praktyk

 

5. ZALICZENIE PRAKTYK:

 

Po zrealizowanych praktykach należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami do Koordynatora ds. Praktyk WAiW. Na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis opiekuna praktyk wyznaczonego przez Pracodawcę oraz pieczątka Zakładu Pracy. Zaliczenie Praktyki odbywa się zgodnie z harmonogramem organizacji roku akademickiego.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość przedłużenia praktyki SPECJALNOŚCIOWEJ i zrealizowania jej w  wymiarze 120+240h – przy akceptacji Pracodawcy i Koordynatora ds. Praktyk WAiW.  Student powinien wypełnić wzór nr 5 –“WNIOSEK o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym” i złożyć go u Koordynatora Praktyk WAiW, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca pracy.
Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, gdy student wykonuje pracę zarobkową lub wykonywał pracę zarobkową będąc studentem (nie wcześniej niż trzy semestry przed ukończeniem studiów), pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z celami i programem praktyki (wzór 6 WNIOSEK o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej) Warunkiem uznania praktyki za zrealizowaną jest przedstawiona dokumentacja, która musi stanowić potwierdzenie, że w trakcie aktywności zawodowej Student osiągnął przypisane praktykom efekty kształcenia.
Wniosek powinien zostać złożony do Prodziekana ds. Kształcenia.
Student I roku II stopnia może wykorzystać okres wakacji na realizację całej, obowiązującej na drugim roku trzymiesięcznej praktyki, jeśli zrealizuje wszystkie wymagane efekty uczenia się oraz otrzyma / sformułuje w 1 semestrze studiów (zimowym), zadanie do realizacji w ramach dyplomu magisterskiego.

 

PODSUMOWANIE:
Program Praktyk w WAiW dla profilu praktycznego studiów  powstał na podstawie  projektu “GO! Design” zrealizowanego przez Instytut Wzornictwa PK w latach 2009-2012, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  “Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.  Realizował on zadanie polegające na „Rozszerzeniu współpracy z pracodawcami w procesie nauczania na kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo”.
SPOSÓB POZYSKIWANIA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH:
Wydział Architektury i Wzornictwa PK podpisuje umowy o współpracy z czynnymi projektantami w zakresie Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Są to firmy sprawdzone, posiadające szereg wdrożeń i wysoki poziom realizacji –  potwierdzony publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych, czy własną stroną internetową zawierającą portfolio.
Należy zaznaczyć, iż część współpracujących projektantów stanowią Absolwenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej funkcjonujących na rynku projektowym. Zarówno lista  Absolwentów jak i lista Firm Współpracujących z Wydziałem Architektury i Wzornictwa PK  jest dostępna na stronie Instytutu Wzornictwa,  Politechniki Koszalińskiej i Biura Karier PK.
Do opieki nad praktykantem ze strony firmy typowany jest zwykle właściciel firmy, lub główny projektant. Nie są to osoby przypadkowe, niezwiązane z projektowaniem.
Tematyka realizowanych praktyk jest szczegółowo omawiana z Radą Programową WAiW potwierdzona  zrealizowanymi efektami uczenia się. Firmy informują o wymaganiach programowych Wydział Architektury i Wzornictwa. WAiW PK umieszcza informację o ilości miejsc przygotowanych przez firmę, wymaganiach ogólnych firmy na stronie WAiW (Biznes / Praktyki / Firmy Współpracujące). Student jest poinformowany przez Pracodawcę o stawianych mu wymaganiach .

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Stypendia Zagraniczne / Praktyki ERASMUS+ / Erasmus+

Osoba odpowiedzialna za program wymiany Socrates-Erasmus,
studentów zagranicznych / Studenci WIZYTUJĄCY

Koordynator Wydziałowy: mgr Jolanta Kwarciak-Osiak
Adres e-mail: jolanta.kwarciak@tu.koszalin.pl

Adres: Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

http://www.tu.koszalin.pl/art/523


Nabór na wyjazdy zagraniczne: PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ 2019/2020:

SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy do połowy lutego 2019 (oraz jeśli posiadają – certyfikat językowy, w przypadku braku certyfikatu będzie się liczyła ocena z angielskiego).


Wzory formularzy do pobrania poniżej: 

Przewodnik Po Programie

Formularz zgłoszeniowy PRAKTYKI Erasmus+

Porozumienie o Programie PRAKTYKI

Wskazówki do LA PRAKTYKA

Decyzja o zaliczeniu praktyki