PRAKTYKI KRAJOWE

Zarządzenie Nr 39/2020 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji i realizacji praktyk studenckich w warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 

 

Uwaga: studenci, którzy w związku zagrożeniem epidemicznym nie mają możliwości zrealizowania w bieżącym semestrze praktyki zawodowej, zgodnie z pkt. 6 Zarządzania Nr 39/2020, mają obowiązek przesłania do Prodziekan ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno – Gospodarczym (dr Monika Madej / monika.madej@tu.koszalin.pl) w wersji elektronicznej Wniosku o przeniesienie terminu odbycia praktyki zawodowej.

 


PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE wynikające z toku studiów:

INFORMACJE OGÓLNE:

 1. Praktyki na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK są wynikiem założeń profilu praktycznego oraz odpowiadają na wytyczne określone w Zarządzeniu Rektora Politechniki Koszalińskiej Nr 45/2019 dotyczącym organizacji i realizacji praktyk studenckich.
 2. Praktyki zawodowe powinny odbywać się poza uczelnią w firmach projektowych z zakresu i architektury, architektury wnętrz, wzornictwa, wystawiennictwa, komunikacji wizualnej, scenografii. Są obowiązkowe i stanowią integralny element kształcenia dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej na studiach  I-go i II stopnia o profilu praktycznym.
 3. Kierownikiem Praktyk na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK jest osoba powoływana przez Radę WAiW*. Kierownik Praktyk koordynuje przebieg praktyk i odpowiada za ich zaliczenie, które ostatecznie akceptuje Prodziekan ds. Kształcenia i Studentów.
 4. Osobą nawiązującą współpracę z Pracodawcami jest Prodziekan ds. Praktyk i Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.
 5. Lista firm współpracujących. 

STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

W  2019/2020 obowiązuje Studentów  1, 2 i 3 roku  kierunku AW I i II stopnia oraz studentów 1 i 2 roku kierunku WZORNICTWO I i II stopnia.

 

Studia I stopnia:

 1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

a. OBSERWACYJNA/KIERUNKOWA – w trakcie II semestru.

Studenci kierunków Architektury Wnętrz i Wzornictwa na 2 semestrze odbywają praktyki wspólnie, w firmie wskazanej przez WAiW PK / Umowa o Współpracy wzór nr 1 zgodnie Zarządzeniem Rektora.

Praktyka połączona jest z dwutygodniowym plenerem projektowym. Wynikiem działań ma być współrealizacja wystawy, eventu, wydarzenia kulturalnego przy współpracy lokalnych instytucji i pracodawców.

b. SPECJALNOŚCIOWA – w trakcie IV semestru i VI semestru.

Studenci na 4 i 6 semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub wybranych przez samych studentów (ze wskazaniem na firmy projektowe odpowiadające realizowanym treściom programowym  kształcenia w  WAiW) – z którymi podpisane zostały Porozumienia o Współpracy (wzór 2) zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

Wydział Architektury i Wzornictwa PK kładzie nacisk na wzmacnianie środowiska lokalnego poprzez nawiązywanie współpracy z firmami działającymi w miejscach zamieszkania studentów.

 1. REKRUTACJA NA PRAKTYKI:

a. OBSERWACYJNA/KIERUNKOWA – w trakcie II semestru, tj. w semestrze letnim.

Student obowiązany jest  zgłosić się do Kierownika Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW podpisuje Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim).  Pozostałe dokumenty Student zabiera ze sobą i przekazuje je do wypełnienia Pracodawcy.

Rekrutacja na praktyki odbywać się będzie w miesiącu lutym, w  roku którego dotyczyć będzie realizacja praktyki.

b. SPECJALNOŚCIOWA – w trakcie IV semestru i VI semestru.

Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pendrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .

Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w przypadku dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy).

Następnie Student powinien zgłosić się do Kierownika Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim)

Rekrutacja na praktyki odbywać się będzie w miesiącu lutym, w  roku którego dotyczyć będzie realizacja praktyki.

 1. PRAKTYKI obowiązkowe NIE SĄ PŁATNE.
 2. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta.  Jeden miesiąc praktyk  to  120h / 30h tygodniowo.

W sumie w toku studiów I stopnia student obowiązany jest zrealizować 360 h praktyk zawodowych.

 1. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS:

360 h: 30 = 12 ECTS za I stopień, czyli 4 ECTS za miesiąc odbytej praktyki.

 1. ZALICZENIE PRAKTYK:

Po zrealizowanych praktykach należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami do Kierownika Praktyk WAiW. Na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis opiekuna praktyk wyznaczonego przez Pracodawcę oraz pieczątka Zakładu Pracy. Praktyka zaliczana jest tak jak inne przedmioty wpisem do Indeksu, do końca obowiązującej sesji letniej poprawkowej.

Brak wpisu równoznaczny jest z odpłatnym powtarzaniem przedmiotu.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość przedłużenia praktyki SPECJALNOŚCIOWEJ po 4 semestrze i zrealizowania jej w  wymiarze 2x 120h – przy akceptacji Pracodawcy i Kierownika Praktyk WAiW.  Student powinien wypełnić wzór nr 5 –“WNIOSEK o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym” i złożyć go u Kierownika Praktyk WAiW na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, gdy student wykonuje pracę zarobkową lub wykonywał pracę zarobkową będąc studentem (nie wcześniej niż trzy semestry przed ukończeniem studiów), pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z celami i programem praktyki (wzór 6 WNIOSEK o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej) i jest zrealizowana w firmie lub pracowni projektowej zgodnie z kierunkiem studiów.

Wniosek powinien zostać złożony do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów.


 

Studia II stopnia:

 1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

a. SPECJALNOŚCIOWA – w trakcie II sem., tj. w semestrze letnim, 120h.

Studenci na II semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub wybranych przez samych studentów (ze wskazaniem na firmy projektowe odpowiadające realizowanym treściom programowym  kształcenia w WAiW) – z którymi podpisane zostały Porozumienia o Współpracy (wzór 2) zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

b. REALIZACYJNA/DYPLOMOWA- w trakcie IV semestru, tj. w semestrze letnim, 240 h.

W związku z aplikacyjnym charakterem prac dyplomowych na studiach II stopnia, praktyka będzie elementem realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.

Praktyki dotyczyć będą  realizacji projektów i tematów  proponowanych przez firmy zewnętrzne, programowo związanymi z programem nauczania i kierunkiem studiów w WAiW PK. Efektem końcowym praktyki zawodowej dla II roku ma być realizacja projektu / prototyp/ wdrożenie/ projekt o potencjale wdrożeniowym.

Praca dyplomowa na studiach II stopnia- zakłada możliwość aplikowania wyników pracy. Odpowiada na konkretne potrzeby interesariusza zewnętrznego i problemy otoczenia społeczno- gospodarczego uczelni. Część projektowa pracy dyplomowej – realizowana jest pod częściowym nadzorem pracodawcy

 1. REKRUTACJA NA PRAKTYKI:

Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pednrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .

Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w razie dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy).

Następnie Student powinien zgłosić się do Kierownika Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim)

Rekrutacja na praktyki odbywać się będzie w miesiącu lutym, w  roku którego dotyczyć będzie realizacja praktyki.

 1. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta.  Jeden miesiąc praktyk  to  120h / 30h tygodniowo.

W sumie w toku studiów II stopnia student obowiązany jest zrealizować 360 h praktyk zawodowych.

 1. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS:

12 ECTS za praktyki na II stopniu, czyli 4 ECTS za miesiąc odbytej praktyki.

 1. ZALICZENIE PRAKTYK:

Po zrealizowanych praktykach należy zgłosić się z wypełnionymi dokumentami u Kierownika Praktyk WAiW. Na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis opiekuna praktyk wyznaczonego przez Pracodawcę oraz pieczątka Zakładu Pracy. Praktyka zaliczana jest tak jak inne przedmioty wpisem do Indeksu do końca obowiązującej sesji letniej poprawkowej.

Brak wpisu równoznaczny jest z odpłatnym powtarzaniem przedmiotu.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość przedłużenia praktyki SPECJALNOŚCIOWEJ i zrealizowania jej w  wymiarze 2x 120h – przy akceptacji Pracodawcy i Kierownika Praktyk WAiW.  Student powinien wypełnić wzór nr 5 –“WNIOSEK o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym” i złożyć go u Koordynatora Praktyk WAiW na dwa tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca pracy.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora istnieje możliwość uznania praktyki za zrealizowaną, gdy student wykonuje pracę zarobkową lub wykonywał pracę zarobkową będąc studentem (nie wcześniej niż trzy semestry przed ukończeniem studiów), pod warunkiem zgodności wykonywanej pracy z celami i programem praktyki (wzór 6 WNIOSEK o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej) i jest zrealizowana w firmie lub pracowni projektowej zgodnie z kierunkiem studiów.

Wniosek powinien zostać złożony do Prodziekana ds. Kształcenia i Studentów.

Wydział Architektury i Wzornictwa PK kładzie nacisk na wzmacnianie środowiska lokalnego poprzez nawiązywanie współpracy z firmami działającymi w miejscach zamieszkania studentów.

Student może wykorzystać okres wakacji na realizację całej, obowiązującej na drugim stopniu trzymiesięcznej praktyki, jeśli zrealizuje wszystkie wymagane efekty kształcenia oraz otrzyma/ sformułuje w I semestrze zimowym  Igo roku studiów zadanie do realizacji w ramach dyplomu magisterskiego.


WYKAZ UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI – POBIERZ


Poniżej dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2019/2020 (DO POBRANIA):

Skierowanie na praktyki

Porozumienie PDF / Porozumienie WORD

Harmonogram przebiegu praktyk

Wniosek o zaliczenie pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej

Wniosek o zrealizowanie praktyki w terminie wcześniejszym

Karta Oceny praktykanta dla kierunku Architektura Wnętrz

Karta Oceny praktykanta dla kierunku Wzornictwo


PRAKTYKI NIEOBOWIĄZKOWE:

STUDIA O PROFILU OGÓLNOAKADEMICKIM

W 2019/2020 obowiązuje studentów  3 i 4  roku  kierunku WZORNICTWO I stopnia.

Student, który odbył praktykę obowiązkową po 4 semestrze, może zgłosić się na praktykę ponownie – do wybranej przez siebie firmy (także z listy firm współpracujących w zakładce BIZNES o ile są wolne miejsca). Wypełnia w tym celu druk „Skierowanie na praktyki” i zgłasza się do Kierownika Praktyk WAiW – dr Piotr Stramski. Praktyka ta – zostanie zaliczona jako nieobowiązkowa i będzie wpisana do Indeksu i SUPLEMENTU na podstawie krótkiego sprawozdania z pieczątką firmy i załączonymi zdjęciami w formie elektronicznej (przedłożone po praktyce Koordynatorowi WAiW).

DO POBRANIA: Skierowanie na praktyki

PODSUMOWANIE:

Program Praktyk w WAiW dla profilu praktycznego studiów  powstał na podstawie  projektu “GO! Design” zrealizowanego przez Instytut Wzornictwa PK w latach 2009-2012, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.  Realizował on zadanie polegające na „Rozszerzeniu współpracy z pracodawcami w procesie nauczania na kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo”.

SPOSÓB POZYSKIWANIA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH:

Wydział Architektury i Wzornictwa PK podpisuje umowy o współpracy z czynnymi projektantami w zakresie Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Są to firmy sprawdzone, posiadające szereg wdrożeń i wysoki poziom realizacji –  potwierdzony publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych, czy własną stroną internetową zawierającą portfolio.

Należy zaznaczyć, iż część współpracujących projektantów stanowią Absolwenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej funkcjonujących na rynku projektowym. Zarówno lista  Absolwentów jak i lista Firm Współpracujących z Wydziałem Architektury i Wzornictwa PK  jest dostępna na stronie Instytutu Wzornictwa,  Politechniki Koszalińskiej i Biura Karier PK.

Do opieki nad praktykantem ze strony firmy typowany jest zwykle właściciel firmy, lub główny projektant. Nie są to osoby przypadkowe, nie związane z projektowaniem.

Tematyka realizowanych praktyk jest szczegółowo omawiana z Radą Programową WAiW potwierdzona  zrealizowanymi efektami kształcenia. Firmy informują o wymaganiach programowych Wydział Architektury i Wzornictwa. WAiW PK umieszcza informację o ilości miejsc przygotowanych przez firmę, wymaganiach ogólnych firmy na stronie WAiW (Biznes / Praktyki / Firmy Współpracujące). Student jest poinformowany przez Pracodawcę o stawianych mu wymaganiach .

* 2019/2020

Kierownik Praktyk WAiW – dr Piotr STRAMSKI

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Stypendia Zagraniczne / Praktyki ERASMUS+ / Erasmus+

Osoba odpowiedzialna za program wymiany Socrates-Erasmus,
studentów zagranicznych / Studenci WIZYTUJĄCY

Koordynator Wydziałowy: mgr Jolanta Kwarciak-Osiak
Adres e-mail: jolanta.kwarciak@tu.koszalin.pl

Adres: Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

http://www.tu.koszalin.pl/art/523


Nabór na wyjazdy zagraniczne: PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ 2019/2020:

SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy do połowy lutego 2019 (oraz jeśli posiadają – certyfikat językowy, w przypadku braku certyfikatu będzie się liczyła ocena z angielskiego).


Wzory formularzy do pobrania poniżej: 

Przewodnik Po Programie

Formularz zgłoszeniowy PRAKTYKI Erasmus+

Porozumienie o Programie PRAKTYKI

Wskazówki do LA PRAKTYKA

Decyzja o zaliczeniu praktyki