PRAKTYKI KRAJOWE

ZASADY ORGANIZACJI I REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ

 

 

OGÓLNOUCZELNIANE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK:

https://www.tu.koszalin.pl/kat/220/praktyki

ANKIETA DLA PRACODAWCÓW:

Załącznik_do_Zarządzenia_54_2021

PRAKTYKI OBOWIĄZKOWE wynikające z toku studiów:

 

INFORMACJE OGÓLNE:

 

1. Praktyki na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK są kluczowym elementem programu studiów dla profilu praktycznego i są zgodne z wytycznymi określonymi w: Zarządzeniu Nr 45/2019 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 27 września 2019 r., Zarządzeniu Nr 56/2021 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 15 września 2021 r., Zarządzeniu Nr 7/2022 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 1 lutego 2022 r. dotyczącym organizacji i realizacji praktyk studenckich.
2. Praktyki zawodowe powinny odbywać się poza uczelnią w firmach projektowych w zakresie wszystkich prowadzonych specjalności. Są obowiązkowe i stanowią integralny element kształcenia dla studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej na studiach  I-go i II stopnia o profilu praktycznym.
3. Koordynatorem ds. Praktyk na Wydziale Architektury i Wzornictwa PK jest osoba powoływana przez Radę WAiW*i zatwierdzona przez Rektora PK. Koordynator Praktyk koordynuje przebieg praktyk i odpowiada za ich zaliczenie, które ostatecznie akceptuje Prodziekan ds. Kształcenia WAiW.
4. Lista firm współpracujących.  Wydział Architektury i Wzornictwa kładzie nacisk na wzmacnianie współpracy z przedsiębiorcami środowiska regionalnego oraz środowisk lokalnych poprzez nawiązywanie współpracy z firmami działającymi w miejscach zamieszkania studentów.
5. W związku z pandemią, za zgodą przedsiębiorcy praktyki mogą być realizowane w formie zdalnej.

Kierownikiem Praktyk na WAIWPK 2020-2024, na kierunku Wzornictwo jest dr Piotr Stramski a na kierunku Architektura Wnętrz od 2023 roku mgr Justyna Kolka.

 

WYKAZ UMÓW Z PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI – https://wzornictwo.tu.koszalin.pl/wspolpraca/firmy-wspolpracujace/ 

Więcej informacji o Praktykach dla Studentów Politechniki Koszalińskiej na:  https://www.tu.koszalin.pl/kat/220/praktyki

 

Poniżej dokumenty obowiązujące w roku akademickim 2023/2024 (DO POBRANIA):

Skierowanie na praktyki
Porozumienie PDF / Porozumienie WORD
Harmonogram przebiegu praktyk
Wniosek o zrealizowanie praktyki w terminie wcześniejszym
Karta Oceny praktykanta dla kierunku Architektura Wnętrz
Karta Oceny praktykanta dla kierunku Wzornictwo

 

2023/2024
STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

 

Studia I stopnia:

 

1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

 

a. Praktyka warsztatowa – w trakcie II semestru (120 godzin)
Studenci kierunków Architektury Wnętrz i Wzornictwa na 2 semestrze studiów odbywają praktyki zgodnie z kierunkiem studiów w warsztatach i laboratoriach WAIW PK, na terenie uczelni. Praktyka połączona jest z plenerem projektowym i ma na celu poszerzenie umiejętności warsztatowych i kompetencji społecznych w zakresie pracy zespołowej. Wynikiem działań są współrealizacje wystaw, eventów, wydarzeń kulturalnych przy współpracy lokalnych instytucji i pracodawców.

Student realizuje praktyki warsztatowe zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim. Kartę oceny studenta wypełniają prowadzący warsztaty i przekazują wydziałowemu Koordynatorowi ds. Praktyk w celu weryfikacji efektów i zatwierdzenia odbytej praktyki.

 

b. KIERUNKOWA – w trakcie IV semestru (120 godzin) i VI semestru (480 godzin).
Studenci na 4 i 6 semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub w firmie wskazanej przez studenta (zgodnie z założeniem, że student osiągnie we wskazanej firmie przypisane praktykom efekty kształcenia) – z którą podpisane zostanie Porozumienia o Współpracy (wzór 2), zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

 

Rekrutacja na praktyki odbywa się od lutego bieżącego roku.
Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pendrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .
Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w przypadku dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy). Następnie Student powinien zgłosić się do Kierownika Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW, wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim).
Pozostałe dokumenty Student zabiera ze sobą i przekazuje do wypełnienia Pracodawcy.

 

2. PRAKTYKI obowiązkowe NIE SĄ PŁATNE.

 

3. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta, 6 godz. X 5 dni.  Jeden miesiąc praktyk= 4 tygodnie x 30 godz.=  120 godzin = 4 ECTS

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS = 30 godzin praktyk

 

5. ZALICZENIE PRAKTYK:

 

Zgodnie z Zasadami organizacji i realizacji praktyk zawodowych Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej, jeżeli efekty kształcenia na praktyce zostały osiągnięte przez studenta oraz przedłożył on następujące dokumenty: 1) skierowanie, 2) porozumienie, jeżeli nie została zawarta umowa współpracy, 3) harmonogram przebiegu praktyki zawodowej, 4) kartę oceny studenta skierowanego na praktykę zawodową, 5) sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w harmonogramie przebiegu praktyki, 6) ankietę oceniającą praktykę zawodową (od roku akademickiego 2021/22), zgodnie z harmonogramem sesji poprawkowej letniej. Dokumenty muszą być podpisane przez pracodawcę i praktykanta. Sprawozdanie z realizacji zadań obejmuje zestawienie elementów zadań w formie portfolio / PDF, A4 / wybranych i uzgodnionych z Pracodawcą (zdjęcia, rysunki, fragmenty dokumentacji technicznej, wizualizacje lub modele). Zestawienie zostanie zaprezentowane ostatecznie w portfolio podczas obrony projektu dyplomowego w części portfolio – Praktyki Zawodowe.

 

Studia II stopnia:

 

1. RODZAJE i PODZIAŁ PRAKTYK:

 

a. SPECJALNOŚCIOWA – w trakcie I roku, 2 sem.,120h
Studenci na 2 semestrze odbywają praktyki w firmach projektowych na terenie Polski, wskazanych przez WAiW – z którymi podpisane zostały Umowy o Współpracy (wzór 1), lub wybranych przez samych studentów (zgodnie z założeniem, że student osiągnie we wskazanej firmie przypisane praktykom efekty kształcenia ) – z którymi podpisane zostały Porozumienia o Współpracy (wzór 2), zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

 

b. REALIZACYJNA/DYPLOMOWA- w trakcie II roku, 4 sem., 240h
W związku z aplikacyjnym charakterem prac dyplomowych na studiach II stopnia, praktyka może być elementem realizacji pracy dyplomowej magisterskiej.
Praktyki dotyczą wówczas realizacji projektów i tematów  proponowanych przez firmy zewnętrzne, które są spójne z programem nauczania i kierunkiem studiów WAiW. Efektem końcowym praktyki zawodowej dla II roku może być realizacja projektu / prototypu/ wdrożenia/ projektu o potencjale wdrożeniowym.
Praca dyplomowa na studiach II stopnia zakłada możliwość aplikowania wyników pracy. Odpowiada na konkretne potrzeby interesariusza zewnętrznego i problemy otoczenia społeczno- gospodarczego Uczelni. Część projektowa pracy dyplomowej może być realizowana pod częściowym nadzorem pracodawcy przy akceptacji promotora.

 

2. REKRUTACJA NA PRAKTYKI:

 

Rekrutacja na praktyki odbywa się od lutego bieżącego roku.
Student obowiązany jest zgłosić się do wybranego Pracodawcy wraz z przygotowanym portfolio z prac zrealizowanych podczas zajęć projektowych i ogólnoplastycznych w formie elektronicznej PDF – projekty podpisane i opisane (CD lub Pendrive, ewentualnie mail – na życzenie Pracodawcy) .
Na podstawie portfolio Pracodawca może dokonać wyboru Praktykanta (w przypadku dużej ilości chętnych na miejsce do jednej firmy). Następnie Student powinien zgłosić się do Kierownika Praktyk WAiW z wydrukowanymi wzorami dokumentów (DO POBRANIA – Skierowanie, Harmonogram, Karta Oceny Praktykanta). Kierownik Praktyk WAiW wystawia Skierowanie, z którym Student stawia się w określonym czasie na praktykę (zgodnie z planem zajęć w semestrze letnim).

 

3. OKREŚLENIE CZASU PRAKTYKI ZAWODOWEJ:

 

1 godz. studenta = 45min. Ośmiogodzinny dzień pracy równa się więc 6 pełnych godzin dla studenta, 6 godz.x 5 dni = 30 godz. Jeden miesiąc praktyk = 4 tygodnie x 30 godz. = 120 godzin = 4 ECTS

 

4. OKREŚLENIE ILOŚCI PUNKTÓW ECTS: 1 ECTS = 30 godzin praktyk

 

5. ZALICZENIE PRAKTYK:

 

Zgodnie z Zasadami organizacji i realizacji praktyk zawodowych Wydziałowy Koordynator ds. Praktyk dokonuje zaliczenia praktyki zawodowej, jeżeli efekty kształcenia na praktyce zostały osiągnięte przez studenta oraz przedłożył on następujące dokumenty: 1) skierowanie, 2) porozumienie, jeżeli nie została zawarta umowa współpracy, 3) harmonogram przebiegu praktyki zawodowej, 4) kartę oceny studenta skierowanego na praktykę zawodową, 5) sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w harmonogramie przebiegu praktyki, 6) ankietę oceniającą praktykę zawodową (od roku akademickiego 2021/22), zgodnie z harmonogramem sesji poprawkowej letniej. Dokumenty muszą być podpisane przez pracodawcę i praktykanta. Sprawozdanie z realizacji zadań obejmuje zestawienie elementów zadań w formie portfolio / PDF, A4 / wybranych i uzgodnionych z Pracodawcą (zdjęcia, rysunki, fragmenty dokumentacji technicznej, wizualizacje lub modele). Zestawienie zostanie zaprezentowane ostatecznie w portfolio podczas obrony projektu dyplomowego w części portfolio – Praktyki Zawodowe.

 

PODSUMOWANIE:
Program Praktyk w WAiW dla profilu praktycznego studiów  powstał na podstawie  projektu “GO! Design” zrealizowanego przez Instytut Wzornictwa PK w latach 2009-2012, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt.  “Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie przybliżenia kształcenia do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.  Realizował on zadanie polegające na „Rozszerzeniu współpracy z pracodawcami w procesie nauczania na kierunku Architektura Wnętrz i Wzornictwo”.
SPOSÓB POZYSKIWANIA FIRM WSPÓŁPRACUJĄCYCH:
Wydział Architektury i Wzornictwa PK podpisuje umowy o współpracy z czynnymi projektantami w zakresie Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Są to firmy sprawdzone, posiadające szereg wdrożeń i wysoki poziom realizacji –  potwierdzony publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych, czy własną stroną internetową zawierającą portfolio.
Należy zaznaczyć, iż część współpracujących projektantów stanowią Absolwenci Wydziału Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej funkcjonujących na rynku projektowym. Zarówno lista  Absolwentów jak i lista Firm Współpracujących z Wydziałem Architektury i Wzornictwa PK  jest dostępna na stronie Instytutu Wzornictwa,  Politechniki Koszalińskiej i Biura Karier PK.
Do opieki nad praktykantem ze strony firmy typowany jest zwykle właściciel firmy, lub główny projektant. Nie są to osoby przypadkowe, niezwiązane z projektowaniem.
Tematyka realizowanych praktyk jest szczegółowo omawiana z Radą Programową WAiW potwierdzona  zrealizowanymi efektami uczenia się. Firmy informują o wymaganiach programowych Wydział Architektury i Wzornictwa. WAiW PK umieszcza informację o ilości miejsc przygotowanych przez firmę, wymaganiach ogólnych firmy na stronie WAiW (Biznes / Praktyki / Firmy Współpracujące). Student jest poinformowany przez Pracodawcę o stawianych mu wymaganiach .

PRAKTYKI ZAGRANICZNE

Stypendia Zagraniczne / Praktyki ERASMUS+ / Erasmus+

Osoba odpowiedzialna za program wymiany Socrates-Erasmus,
studentów zagranicznych / Studenci WIZYTUJĄCY

Koordynator Wydziałowy: mgr Jolanta Kwarciak-Osiak
Adres e-mail: jolanta.kwarciak@tu.koszalin.pl

Adres: Politechnika Koszalińska, Instytut Wzornictwa
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin

http://www.tu.koszalin.pl/art/523


Nabór na wyjazdy zagraniczne: PRAKTYKI w ramach programu Erasmus+ 2019/2020:

SMP – wyjazdy studentów na praktyki zagraniczne

Kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy do połowy lutego 2019 (oraz jeśli posiadają – certyfikat językowy, w przypadku braku certyfikatu będzie się liczyła ocena z angielskiego).


Wzory formularzy do pobrania poniżej: 

Przewodnik Po Programie

Formularz zgłoszeniowy PRAKTYKI Erasmus+

Porozumienie o Programie PRAKTYKI

Wskazówki do LA PRAKTYKA

Decyzja o zaliczeniu praktyki 


Skip to content