PRAKTYKI KRAJOWE

Praktyki studenckie krajowe:

Kierownikiem Praktyk w Instytucie Wzornictwa, koordynującym ich przebieg jest mgr Piotr Stramski.

 

Ogólne zasady praktyki studenckiej:

 

Praktyki obejmują 80 godzin pracy.

Aby otrzymać zaliczenie z Praktyk, należy po ich zakończeniu dostarczyć do Kierownika Praktyk wypełnione następujące dokumenty:

  • Porozumienie,
  • Skierowanie,
  • Harmonogram Przebiegu Praktyk
  • Kartę Oceny Praktykanta
  • Osoby, które chcą odbyć praktyki wcześniej, powinny z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 2 tyg. przed rozpoczęciem praktyk) złożyć do Zastępcy Dyrektora ds.Kształcenia i Studentów „Wniosek o zrealizowanie praktyki zawodowej w terminie wcześniejszym”.
  • Osoby, które chcą zaliczyć pracę zarobkową jako praktykę zawodową, powinny złożyć do Zastępcy Dyrektora ds. Kształcenia i Studentów „Wniosek o zaliczenie wykonywanej pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej”.
  • Należy pamiętać, że praktyka zawodowa powinna odbyć się poza uczelnią w firmach projektowych z zakresu architektury, architektury wnętrz i wzornictwa!
  • Na wszystkich dokumentach powinien znaleźć się podpis opiekuna praktyk oraz pieczątka Zakładu Pracy.
  • Praktyka zaliczana jest tak jak inne przedmioty. Brak wpisu równoznaczny jest z odpłatnym powtarzaniem przedmiotu!!

 

 

Poniżej dokumenty dla studentów studiów stacjonarnych I i II Stopnia kierunków Wzornictwo i Architektura Wnętrz, obowiązujące w roku akademickim 2016/2017.

 

   Skierowanie na praktyki

   Porozumienie

   Harmonogram przebiegu praktyk

   Wniosek o zaliczenie pracy zarobkowej jako praktyki zawodowej

   Wniosek o zrealizowanie praktyki w terminie wcześniejszym

   Karta Oceny praktykanta dla kierunku Architektura Wnętrz

   Karta Oceny praktykanta dla kierunku Wzornictwo

 

Student, który odbył praktykę obowiązkową po 4 semestrze, może zgłosić się na praktykę ponownie – do wybranej przez siebie firmy (lista firm współpracujących w zakładce BIZNES). Wypełnia w tym celu druk „Skierowanie na praktyki” i zgłasza się do Koordynatora Praktyk IW – mgr P.Stramski. Praktyka ta – zostanie zaliczona jako nieobowiązkowa i będzie wpisana do Indeksu i SUPLEMENTU na podstawie krótkiego sprawozdania z pieczątką firmy (przedłożoną po praktyce Koordynatorowi IW).

PRAKTYKI ZAGRANICZNE