Dokumenty do pobrania

PROCES DYPLOMOWANIA – szczegóły

 

Zgłoszenie tematu

 1. Student ma obowiązek zgłosić temat pracy dyplomowej,właściwy dla kierunku studiów i specjalności zawodowej, nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów.
 2. Zgłoszenie tematu składa się do dziekanatu ds. dyplomów na odpowiednim druku, który znajduje się na stronie.
 3. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie, może być podstawą skreślenia z listy studentów.

 

Realizacja tematu pracy dyplomowej

 1. Student wykonuje pracę dyplomową pod bezpośrednim kierunkiem upoważnionego przez radę instytutu nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem.
 2. Recenzenta powołuje dziekan wraz z kierownikiem kierunku, spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
 3. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest szczegółowo określony przez promotora.
 4. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym. W przypadku pracy napisanej w języku obcym obowiązuje umieszczenie w pracy jej tytułu i streszczenia w języku polskim.
 5. Promotor i recenzent opracowują opinie o pracy zawierające jej oceny.
 6. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dokonanej przez recenzenta, dziekan powołuje drugiego recenzenta.
 7. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan uznaje pracę dyplomową za niewykonaną, a jej kontynuację za niemożliwą.
 8. W przypadku negatywnej opinii drugiego recenzenta, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni kieruje go na powtarzanie dwóch ostatnich semestrów studiów, a w przypadku niezłożenia takiego wniosku, skreśla go z listy studentów.

 

Termin złożenia pracy dyplomowej

 1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do końca sesji poprawkowej semestru,w którym, zgodnie z planem studiów, student powinien skończyć studia.
 2. Na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do dwóch miesięcy, w stosunku do końca sesji poprawkowej ostatniego semestru.

 

Egzamin dyplomowy

 1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
  uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, wynikających z planu studiów i programu kształcenia dla danego kierunku i poziomu studiów,
  uzyskanie pozytywnych ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej,
  złożenie w dziekanacie wydziału wymaganych dokumentów,
  uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.
 3. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminie do czterech tygodni od daty złożenia pracy dyplomowej.
 4. Przekroczenie terminu egzaminu dyplomowego jest możliwe z przyczyn leżących po stronie uczelni.
 5. Dziekan, na wniosek dyplomanta, wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu w przypadku:
  uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego,
  nieprzystąpienia dyplomanta do egzaminu w wyznaczonym terminie.
 6. Powtórny egzamin dyplomowy może się odbyć po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem trzech miesięcy od daty pierwszego egzaminu.
 7. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
 8. skład komisji wchodzą:
  dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki, jako przewodniczący,
  promotor,
  recenzent,
  nauczyciel akademicki reprezentujący specjalność, o ile jedna z osób wymienionych powyżej nie jest równocześnie reprezentantem specjalności.
 9. W uzasadnionych przypadkach, np. aplikacyjny charakter pracy dyplomowej, dziekan może rozszerzyć skład komisji z własnej inicjatywy.
 10. Dziekan, na wniosek studenta lub samorządu studentów, może wyznaczyć do uczestniczenia w egzaminie, w charakterze obserwatora: asystenta studenta niepełnosprawnego, wskazanego nauczyciela akademickiego, przedstawiciela samorządu studentów.
 11. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego tematyka, przebieg i regulamin oceniania są ogłaszane przez dziekana.
 12. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym, w którym była napisana praca dyplomowa.

 Aby wyznaczyć termin egzaminy dyplomowego należy złożyć do dziekanatu ds. dyplomów następujące dokumenty: 

 • KARTA DYPLOMANTA
 • KARTA OBIEGOWA
 • Zalacznik_1_do_Regulaminu_antyplagiatowego.pdf”>Oświadczenie autora pracy (według wzoru – Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora 24/2014)
 • LEGITYMACJĘ LUB OŚWIADCZENIE
 • 4 FOTOGRAFIE (format 4,5cm X 6,5cm)
 • 2 OPRAWIONE PRACE DYPLOMOWE
 • PORTFOLIO (zbindowane w formacie A4)
 • 2 IDENTYCZNE EGZEMPLARZE PLIKU ELEKTRONICZNEGO Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ DYPLOMOWĄ
  Płytę CD lub DVD z pełną dokumentacją pracy dyplomowej, portfolia, pracy pisemnej – w formacie ODT (Open Office Document), DOC i DOCX (Microsoft Word) i PDF zawierający znak wodny.
  Tytuł pliku zawierającego pracę dyplomową na nośniku elektronicznym musi być zgodny z tytułem pracy, według formatu: Tytuł_lic,Tytuł_inż, Tytuł_mgr. Płyty trafiają wyłącznie do DZIEKANATU (NIE DO PROMOTORA!!!) Promotor zgodnie z regulaminem antyplagiatowym pobiera płytę z dziekanatu.
 • OŚWIADCZENIE AUTORA PRACY (zgodne z wzorem, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego do>
 • Dowód wniesionej opłaty za dyplom w języku obcym – 20 zł.
  Wpłatę należy dokonać na numer indywidualnego rachunku bankowego
  (wygenerowany na stronie Politechniki Koszalińskiej www.tu.koszalin.pl)
 • Podanie o odpis w języku obcym.
 • Druk podania o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego
  Praca pisemna winna zawierać m.in.:
  Pierwszą stronę (wzór w zakładce dla studentów – więcej – dokumenty) Proszę zwrócić uwagę, aby pierwsza strona zawierała nowe logo!
  Streszczenie pracy dyplomowej w języku polskim
  Streszczenie pracy dyplomowej w języku angielskim
  Oświadczenie studenta o samodzielności napisania pracy