PROCES DYPLOMOWANIA

W systemie APD należy wgrać pracę pisemną oraz załączniki: portfolio, plansze i dodatkową dokumentację techniczną.
Portfolio powinno zawierać zarówno wszystkie projekty realizowane w pracowniach podczas toku studiów jak i te z praktyk. 
Praca pisemna i portfolio archiwizowane są na uczelni TYLKO w formie elektronicznej (w APD). Wydrukowaną pracę pisemną i portfolio po obronie Dyplomant zabiera ze sobą.

Procedurę Dyplomowania reguluje aktualny Regulamin Studiów Politechniki Koszalińskiej ( VII. PROCES DYPLOMOWANIA ; § 25  DO § 29)

REGULAMIN STUDIÓW POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ 


Archiwum Prac Dyplomowych

apd.tu.koszalin.pl

 


Wszystkie wnioski i podania należy składać bezpośrednio w systemie USOS !!! 

https://usosweb.tu.koszalin.pl/

 

BIURO OBSŁUGI STUDENTA / BOS

 

  • Kampus Racławicka 15-17,  pokój 107 / budynek A

tel.: 94 34 78 311

wtorek 8.00-15.00

sobota zjazdowa 10.00-13.00

 

  • Kampus Śniadeckich 2, pokój 5-6A / budynek A

tel.: 94 34 78 531, 94 34 78 736, 94 34 78 704

wtorek-piątek: 10:00-14:00
piątek zjazdowy: 11:00-16:00
sobota zjazdowa: 10:00-13:00

Zgłoszenie tematu

 

1.Tematy pisemnych prac dyplomowych zgłaszają uprawnieni nauczyciele akademiccy, za zgodą kierownika katedry. Po akceptacji Rady programowej kierunku, temat pracy jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
2. Student ma obowiązek podjąć temat pracy dyplomowej, właściwy dla kierunku studiów, nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.
3. Temat dyplomowy przydzielony Dyplomantowi ważny jest dwa lata od momentu wydania w systemie APD. Po tym terminie należy złożyć nowy temat do zatwierdzenia przez Radę Wydziału w porozumieniu z Promotorem.

Skip to content