Zgłoszenie tematu

 

1.Tematy pisemnych prac dyplomowych zgłaszają uprawnieni nauczyciele akademiccy, za zgodą kierownika katedry. Po akceptacji Rady programowej kierunku, temat pracy jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
2. Student ma obowiązek podjąć temat pracy dyplomowej, właściwy dla kierunku studiów, nie później niż dwa semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów, zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.
3. Temat dyplomowy przydzielony Dyplomantowi ważny jest dwa lata od momentu wydania w systemie APD. Po tym terminie należy złożyć nowy temat do zatwierdzenia przez Radę Wydziału w porozumieniu z Promotorem.