PROCES DYPLOMOWANIA

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 2 lutego 2015 r. w sprawie zasad składania i archiwizacji wersji elektronicznej prac dyplomowych z wykorzystaniem systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)  patrz załącznik o nazwie zarządzenie nr 15-10

 

Zarządzenie Nr 31-2020

 

patrz załącznik o nazwie:

zał.3 do zarządzenia 31-2020

zał. 4 do zarządzenia 31-2020 

zał. 5 do zarządzenia 31-2020 

zał. 6 do zarządzenia 31-2020

 

 

Studenci przystępujący do obrony pracy dyplomowej zobowiązani są do złożenia w Biurze Obsługi Studentów

(barbara.koscielnik@tu.koszalin.pl, tel. 94 34 78- 311, bud. A) następujących dokumentów:

Zgłoszenie tematu

 

1.Tematy pisemnych prac dyplomowych zgłaszają uprawnieni nauczyciele akademiccy, za zgodą kierownika
katedry. Po akceptacji Rady programowej kierunku, temat pracy jest zatwierdzany przez Radę Wydziału.
2. Student ma obowiązek podjąć temat pracy dyplomowej, właściwy dla kierunku studiów, nie później niż dwa
semestry przed terminem planowego ukończenia studiów. Brak podjęcia tematu pracy dyplomowej w
terminie oznacza stwierdzenie braku postępów w nauce i może być podstawą skreślenia z listy studentów,
zgodnie z § 21 ust. 9 pkt 1.

 

Realizacja tematu pracy dyplomowej

 

1. Student wykonuje pisemną pracę dyplomową pod bezpośrednim kierunkiem upoważnionego przez Radę
Wydziału nauczyciela akademickiego, zwanego dalej promotorem.
2. Student ma prawo wyboru promotora spośród nauczycieli akademickich o stopniu naukowym co najmniej
doktora, upoważnionych przez Radę Wydziału, przy zachowaniu warunków ustalonych w procesie
dyplomowania na danym kierunku studiów.
3. Recenzenta powołuje dziekan, spośród osób upoważnionych do prowadzenia prac dyplomowych lub innych
osób posiadających odpowiednie kwalifikacje.
4. Praca dyplomowa może być pracą zespołową, pod warunkiem, że udział każdego z jej wykonawców jest
szczegółowo określony przez promotora.
5. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na jej napisanie w języku obcym. Na studiach
prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie jest wymagana, jeśli praca będzie napisana w języku studiów.
W przypadku pracy napisanej w języku obcym obowiązuje umieszczenie w pracy jej tytułu i streszczenia
w języku polskim.
6. Pisemna praca dyplomowa jest sprawdzana w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA).
7. Promotor i recenzent, po weryfikacji pisemnej pracy dyplomowej przy wykorzystaniu JSA, opracowują
opinie o pracy zawierające jej oceny. Obie opinie są udostępniane studentowi, nie później niż na 3 dni przed
terminem egzaminu dyplomowego.
8. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej, dokonanej przez recenzenta, dziekan powołuje drugiego
recenzenta.
9. Jeżeli ocena drugiego recenzenta jest także negatywna, dziekan uznaje pracę dyplomową za niewykonaną,
a jej kontynuację za niemożliwą.
10. W przypadku negatywnej opinii drugiego recenzenta, dziekan na wniosek studenta złożony w ciągu 14 dni
kieruje studenta na powtarzanie dwóch ostatnich semestrów studiów, a w przypadku niezłożenia takiego
wniosku, skreśla go z listy studentów.

 

Termin złożenia pracy dyplomowej

 

1. Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do końca sesji poprawkowej semestru, w którym, zgodnie
z harmonogramem studiów, powinien skończyć studia.
2. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek dyplomanta, zaopiniowany przez promotora, dziekan
może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej do jednego miesiąca, w stosunku do terminów
określonych w ust. 1.
3. Szczegółowe procedury, kompetencje, reguły oceniania, terminy, wzory dokumentów i zasady organizacyjne
dotyczące dyplomowania ustalane są na uczelni dla kierunku studiów i podawane do wiadomości studentów.

 

Egzamin dyplomowy

 

1. Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego podejmuje dziekan. Warunkiem dopuszczenia do
egzaminu dyplomowego jest:
14
1) uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS, wynikających z harmonogramu studiów i programu
studiów dla danego kierunku i poziomu studiów,
2) pozytywna weryfikacja pisemnej pracy dyplomowej przez JSA,
3) uzyskanie pozytywnych ocen promotora i recenzenta pracy dyplomowej,
4) złożenie w BOS wymaganych dokumentów,
5) uregulowanie wszystkich zobowiązań finansowych wobec uczelni.
2. Egzamin dyplomowy przeprowadza się w terminie do dwóch tygodni od daty złożenia pracy dyplomowej.
3. Przekroczenie terminu egzaminu dyplomowego jest możliwe z przyczyn leżących po stronie uczelni.
4. Dziekan, na wniosek dyplomanta, wyznacza drugi, ostateczny termin egzaminu w przypadku:
1) uzyskania oceny niedostatecznej z egzaminu dyplomowego,
2) nieprzystąpienia dyplomanta do egzaminu w wyznaczonym terminie.
5. Powtórny egzamin dyplomowy może się odbyć po upływie 2 tygodni i nie później niż przed upływem
jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu.

 

1. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez dziekana.
2. W skład komisji wchodzą:
1) dziekan lub upoważniony przez niego nauczyciel akademicki, jako przewodniczący,
2) promotor,
3) recenzent,
4) nauczyciel akademicki reprezentujący wiodącą dyscyplinę naukową, do której przypisano program
studiów, o ile jedna z osób wymienionych w punktach 1-3 nie jest równocześnie reprezentantem
dyscypliny wiodącej.
3. W uzasadnionych przypadkach, np. aplikacyjny charakter pracy dyplomowej, dziekan może rozszerzyć skład
komisji z własnej inicjatywy.
4. Dziekan, na wniosek studenta lub samorządu studentów, może wyznaczyć do uczestniczenia w egzaminie,
w charakterze obserwatora: asystenta studenta z niepełnosprawnością, wskazanego nauczyciela
akademickiego, przedstawiciela samorządu studentów.
5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, a jego tematyka, przebieg i regulamin oceniania są ogłaszane
przez dziekana.
6. Egzamin dyplomowy może mieć charakter otwarty. Wniosek taki student powinien złożyć wraz z pracą
dyplomową. Tryb i warunki przeprowadzania otwartego egzaminu dyplomowego określa Rada Wydziału
i przedstawia w wewnętrznym regulaminie prowadzenia prac dyplomowych i dyplomowania na danym
kierunku studiów.
7. Na wniosek promotora, dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku
obcym, w którym była napisana praca dyplomowa. Na studiach prowadzonych w języku obcym zgoda ta nie
jest wymagana, jeśli egzamin dyplomowy będzie prowadzony w języku studiów.
8. Student z niepełnosprawnością ma prawo do ubiegania się o dostosowanie egzaminu dyplomowego do
stopnia, rodzaju niepełnosprawności przy odpowiednim zastosowaniu postanowień § 4 ust.2 i 3 regulaminu.