REKRUTACJA 2020/2021: informacje i dokumenty

 

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych:

STUDENT:

Ankieta zgłoszeniowa wraz z deklaracja uczestnictwa w projekcieOświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Formularz danych uczestnika (aktualny od 08.01.2019 r.)

Oświadczenie o preferowanych formach wsparcia

OŚWIADCZENIE wskaźnik monitorowanie losów


 plakat WAiW rekrutacja POWER 2021/22 info na power.tu.koszalin.pl (zobacz)


Termin rekrutacji potrwa do 20 października 2021 roku!

Składanie dokumentów rekrutacyjnych:
Sekretariat WAiW / pokój 110, budynek D – godz. 8:00-15:30
lub drogą pocztową na adres:
Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej
ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin (pokój 110, budynek D)

OPIS SZKOLEŃ i WIZYT STUDYJNYCH na Wydziale Architektury i Wzornictwa w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2021/2022
O PROJEKCIE


Celem projektu jest poprawa jakości, skuteczności i dostępności oferty edukacyjnej Politechniki Koszalińskiej oraz usprawnienie procesów w obszarze zarządzania Uczelnią.

Okres trwania projektu: 1 września 2018 r. – 31 sierpnia 2022 r.

Całkowita wartość projektu 11.880.249,26 zł

 


W ramach projektu realizowane zostaną stępujące działania:

 • Restrukturyzacyjne w obszarze zarządzania Uczelnią poprzez uporządkowanie struktury organizacyjnej;
 • Dostosowanie programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz włączenie wykładowców z zagranicy w prowadzenie programów kształcenia na Politechniki Koszalińskiej;
 • Podniesienie kompetencji Studentów Politechniki Koszalińskiej poprzez realizację:
 1. a) zajęć warsztatowych i szkoleń certyfikowanych dla 511 osób rozwijających kompetencje zawodowe, informatyczne, przedsiębiorcze i językowe,
 2. b) zadań praktycznych i wizyt studyjnych dla 573 osób rozwijających kompetencje zawodowe, analityczne oraz komunikacyjne;
 • Nabycie przez 219 Studentów doświadczenia w zawodzie zgodnym z realizowanym kierunkiem studiów dzięki udziałowi w stażach u pracodawców;
 • Dostosowanie programów studiów doktoranckich w sposób umożliwiający 34 doktorantom nabycie kompetencji zgodnych z indywidualnymi zainteresowaniami naukowymi, ułatwiających prowadzenie badań w środowisku interdyscyplinarnym i międzynarodowym;
 • Wsparcie zmian organizacyjnych poprzez utworzenie i implementację informatycznych narzędzi zarządzania;
 • ­Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, prezentacyjnych oraz prowadzenia dydaktyki w języku obcym (59 osób) oraz kadry administracyjnej w zakresie m.in.: zarządzania zespołem, finansami Uczelni i absorpcji środków.

 1. Certyfikowane szkolenia oraz zajęcia warsztatowe – INSTYTUT WZORNICTWA

Studenci Instytutu Wzornictwa podniosą swoje kompetencje poprzez udział w certyfikowanych szkoleniach. Zarówno zakres rozwijanych kompetencji i/lub kwalifikacji jak i dobór metod prowadzenia zajęć dobrane zostały w oparciu o potrzeby rozwojowe studentów kierunków Architektura Wnętrz i Wzornictwo Przemysłowe. Wsparciem objęci zostaną studenci, którym do zakończenia kształcenia pozostają maksymalnie 4 semestry studiów.


Kierunki Architektura Wnętrz oraz Wzornictwo Przemysłowe

 1. Autodesk Inventor Stopień I  – kurs ma na celu rozszerzenie umiejętności projektowania przestrzennego, przygotowania dokumentacji rysunkowej i korzystania z baz danych elementów znormalizowanych.

Celem pełnego dopasowania realizowanych zajęć i ich zakresu do rzeczywistych potrzeb studentów oraz zapewnienia rzeczywistego wzrostu kompetencji udział w ww. szkoleniu zostanie obligatoryjnie poprzedzony przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji lub kwalifikacji każdego uczestnika projektu oraz podsumowany analogicznym badaniem pozwalającym określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymania wsparcia w projekcie .

Działanie przeznaczone jest dla 30 studentów Instytutu Wzornictwa, którzy podniosą swoje kwalifikacje informatyczne.


 1. Wizyty studyjne

Studenci Instytutu Wzornictwa podniosą swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne poprzez udział w wizytach studyjnych u pracodawców.

LISTA RANKINGOWA oraz HARMONOGRAM FORM WSPARCIA _Wydział Architektury i Wzornictwa w ramach Modułu 2 Podnoszenie kompetencji studentów w roku akademickim 2021/2022
Skip to content