Student sam pobiera wnioski, wypełnia stosowne załączniki i przynosi do dziekanatu pokój 118
Przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej reguluje ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) oraz Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 24/2017 Rektora PK z dnia 25 września 2017 r.
W ramach pomocy materialnej student Politechniki Koszalińskiej (dotyczy również cudzoziemców- Rozdział I, § 12 Regulaminu pomocy materialnej PK) może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne
Stypendium rektora

dla najlepszych studentów

Stypendium dla niepełnosprawnych

stypendium specjalne

Stypendium Ministra

za wybitne osiągnięcia

Zapomoga

O ww. świadczenia student może wnioskować przez cały rok akademicki. 

Studentowi, który już posiada tytuł MAGISTRA, nie przysługuje ŻADNE stypendium.

Pełna treść REGULAMINU ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej wywieszona jest na tablicy,w Instytucie Wzornictwa OBOK POKOJU 114.

 

Dostęp do regulaminu pomocy materialnej (tekst jednolity) i wszystkich załączników:
TUTAJ 


 

STYPENDIUM SOCJALNE

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów Politechniki Koszalińskiej na rok akademicki 2018/19 zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 30/2018 Rektora PK z dnia 27 września 2018 r.

1. Ustala się podstawę do naliczania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki dla studentów studiów stacjonarnych w wysokości 1.051,70 zł netto na osobę w rodzinie studenta.

§ 2
1. Ustala się maksymalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 900 zł miesięcznie oraz minimalną wysokość stypendium socjalnego w kwocie 350 zł miesięcznie.
2. Kwota zwiększenia stypendium socjalnego przysługuje studentom studiów stacjonarnych i wynosi:
a) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie niż dom studencki – 300 zł
b) stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenta lub innym obiekcie niż dom studencki – 400 zł miesięcznie.

Kwota stypendium ustalona jest w następujący sposób:
Maksymalny dochód, pomniejszony o dochód na osobę w rodzinie daje kwotę stypendium socjalnego miesięcznie.
Maksymalna kwota zapomogi w roku kalendarzowym 2017 i 2018 wynosi 1.715,00 zł – 70% najniższego wynagrodzenia asystenta (Tabela A – załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 05.X.2011(poz.144)

 

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 2018 r., w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 oraz z 2018 r. poz. 1588 i 1669) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku wynosił 3.399 zł.(jest to dochód roczny).

 

Przypominamy, że od 1. października 2014 r. student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek w przypadku gdy:

1. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:

a. ukończył 26. rok życia;

b. pozostaje w związku małżeńskim;

c. ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

d. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,lub

2. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

a. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;

b. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;

c. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wyższy lub równy kwocie 930,35 zł i nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców,i potwierdził to w złożonym oświadczeniu.

 

Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne, a jeżeli zamieszkuje w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. O prawie do jego otrzymania decyduje KRYTERIUM DOCHODOWE. (szczegółowo w ww. Zarządzeniu 30/2018 Rektora PK z dnia 27 września 2018 r.

 

Aby uzyskać stypendium socjalne należy złożyć wydrukowany wniosek z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną. 

Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki.

 


 

STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH


Wysokość stypendium specjalnego uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności studenta
(lekki, umiarkowany, znaczny).

Wysokości stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się w kwotach:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – 750 zł,

b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 500 zł,

c) orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności – 400 zł.

 


STYPENDIUM REKTORA

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr, na wniosek studenta przez rektora.


UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem studiów, termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów upływa:
– na semestr zimowy do 5 listopada danego roku akademickiego
– na semestr letni do 5 kwietnia danego roku akademickiego 

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów określone jest Zarządzeniem Rektora i przyznawane na każdy semestr osobno, według 3 stopniowej skali:
I stopień- 20% studentów,
II stopień 30% studentów,
III stopień 50% studentów

na każdym kierunku studiów, łącznie dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, odrębnie dla studiów pierwszego(licencjat) i drugiego stopnia(magister).

Wysokość stypendium rektora ogłaszana jest zarządzeniem Rektora Politechniki Koszalińskiej osobno na każdy semestr. Na semestr zimowy do 30 listopada, a na semestr letni do 30 kwietnia.

Stypendia wypłacane są na konto bankowe podane przez studenta.

 

UWAGA!

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia (stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia, stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomoga jednorazowa), chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat.

 


STYPENDIUM MINISTRA

 

Student może również ubiegać się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
O takie świadczenie student składa wniosek do 30 września każdego roku. Szczegóły oraz wzór wniosku na stronie: www.nauka.gov.pl 

 

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów
Uprzejmie informujemy, że studenci Politechniki Koszalińskiej mogą już przedstawiać rektorowi swoje kandydatury do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019. Przypominamy, że student swoją kandydaturę przedstawia rektorowi za pośrednictwem kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej, we właściwym dziekanacie w terminie do 30 września każdego roku.

 

Warunki przyznawania stypendium ministra

Zgodnie z art. 181 ust. 2 ww. ustawy, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne ZWIĄZANE Z ODBYWANYMI STUDIAMI, lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

 

Rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom precyzuje w § 2 ust. 1, że stypendium na dany rok akademicki może być przyznane studentowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów.

 

Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub z narodzinami dziecka.

 

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, a także student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia. Weryfikacji wniosków pod kątem spełniania warunku określonego w art. 184 ust. 5 ww. ustawy dokonują uczelnie.
Pod tym adresem można uzyskać szczegółowe informacje:

www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html

 


POŻYCZKA, KREDYT STUDENCKI

 

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym, że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

 

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2017 r. w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2017/2018 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

 

Szczegółowe informacje na temat pożyczki, kredytu studenckiego TUTAJ.

 


Opłaty, umorzenia, windykacja zadłużeń

 

Zarządzenie Rektora Nr 32/2013

 • powtarzanie kursu przedmiotowego z powodu niezadowalających wyników w nauce (za powtarzanie przedmiotu) na każdym kierunku studiów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – 250,00 zł
 • indeks – 4,00 zł
 • legitymację – 17,00 zł
 • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami– 60,00 zł
 • dodatkowy odpis dyplom ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 40,00 zł

Brak opłat w terminie spowoduje problemy przy odbiorze kart okresowych osiągnięć studenta. Przekroczenie terminów wpłat generuje odsetki ustawowe.

 

Numer konta bankowego na który student wnosi opłaty trzeba odczytać w swoim profilu portalu elektronicznej obsługi studenta Politechniki Koszalińskiej – usosweb.tu.koszalin.pl

 

Jeśli student studiuje na dwóch lub więcej jednostkach, otrzyma na każdą jednostkę inny numer konta, na który będzie przelewał należności.

 

Jeżeli student dokonuje płatności za granicą Polski:
CITI Bank
Politechnika Koszalińska
ul.Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
IBAN: PL (26 cyfrowy indywidualny numer konta studenta)
SWIFT:CITIPLPX

 

WINDYKACJA ZADŁUŻEŃ

Należności uczelni z tytułu opłat za studia (należność z tytułu czesnego, powtarzania przedmiotów, odsetek ustawowych od takiego zadłużenia) przedawniają się z upływem 10 lat. Stąd nie ma podstaw do umarzania należności czy odstępowania od ich dochodzenia w przypadku wniosków studentów powołujących się na krótsze terminy przedawnienia. 


 

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej- Decyzją Dyrektora Instytutu Wzornictwa z dnia 30.09.2017 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2017/2018.
Na wniosek Samorządu Studentów Instytutu Wzornictwa, Dyrektor IW przekazała uprawnienia Komisji Stypendialnej Instytutu Wzornictwa PK, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, zwiększonego socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2017/2018.

 

Komisja stypendialna Instytutu Wzornictwa:

1. Dr Justyna Matysiak – przewodnicząca Komisji
2.Ewa Borowińska- członek komisji
3.Renata Barteczko – członek komisji
4.Daria Prądzyńska – członek komisji
5.Adrian Lesechko – członek komisji

6.Kamila Knitter- członek komisji

Informacje dot. pomocy materialnej:

Dziekanat Pomocy Materialnej

mgr Aldona Płocińska

tel.: (094) 34 78 414

aldona.plocinska@tu.koszalin.pl