Pomoc Materialna Wydziału Architektury i Wzornictwa

Biuro Obsługi Studentówpokój 107 / budynek A

tel. 094 3478 662 / 094 3478 663

 

Student sam pobiera wnioski, wypełnia stosowne załączniki i przynosi do BOS’u 

Od dnia 18.03.2020 r. wszystkie sprawy można załatwiać tylko mailowo lub telefonicznie.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym apelujemy o nieprzychodzenie na uczelnię bez wyraźnej konieczności. Jeżeli macie jakaś sprawę, problem lub potrzebujecie jakiejś informacji napiszcie do nas!

W związku ze wzrostem ryzyka zarażenia koronawirusem oraz respektując apel Głównego Inspektora Sanitarnego o ograniczenie wyjść informuje się, że wskazane jest składanie wniosków o stypendia drogą elektroniczną. Informacje dostępne są na stronie https://www.tu.koszalin.pl/kat/265

Przyznawanie studentom i doktorantom świadczeń reguluje ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) oraz Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Politechniki Koszalińskiej, który został wprowadzony w porozumieniu z Samorządem Studentów i Samorządem Doktorantów Politechniki Koszalińskiej Zarządzeniem Nr 41/2019 Rektora PK z dnia 16 września 2019 r.
W ramach pomocy materialnej student Politechniki Koszalińskiej (dotyczy również cudzoziemców- Rozdział I, § 12 Regulaminu pomocy materialnej PK) może ubiegać się o następujące świadczenia:

Stypendium socjalne
Stypendium rektora

dla najlepszych studentów

Stypendium dla niepełnosprawnych

stypendium specjalne

Stypendium Ministra

za wybitne osiągnięcia

Zapomoga

O ww. świadczenia student może wnioskować przez cały rok akademicki. 

Dostęp do regulaminu pomocy materialnej (tekst jednolity) i wszystkich załączników:
TUTAJ 


 

STYPENDIUM SOCJALNE

może otrzymać student (doktorant), który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. wysokość dochodu na osobę w jego rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych (dla studentów!!!) na rok akademicki 2019/2020 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 47/2019 Rektora PK z dnia 27 września 2019 r.

 

Wysokość dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz wysokości stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 wprowadzone zostały Zarządzeniem Nr 48/2019 Rektora PK z dnia 27 września 2019 r.


 

STYPENDIUM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu (orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z tym orzeczeniem).

Stypendium to przyznawane jest niezależnie od dochodu studenta. 

 


STYPENDIUM REKTORA dla najlepszych studentów

może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, w poprzednim roku studiów lub w toku studiów pierwszego stopnia (dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia), osiągnięcia naukowe lub artystyczne, osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie, co najmniej na poziomie krajowym.

O stypendium rektora dla studentów może ubiegać się również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:

  • laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
  • aktualnym medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o których mowa w przepisach o sporcie.

Wysokości stypendium rektora dla studentów na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 zostaną ustalone zgodnie z Regulaminem świadczeń do 30 listopada 2019 r.

 


Opłaty, umorzenia, windykacja zadłużeń

 

Zarządzenie Rektora Nr 32/2013

  • powtarzanie kursu przedmiotowego z powodu niezadowalających wyników w nauce (za powtarzanie przedmiotu) na każdym kierunku studiów, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych – 250,00 zł
  • indeks – 4,00 zł
  • legitymację – 22,00 zł
  • dyplom ukończenia studiów wraz z dwoma odpisami
  • dodatkowy odpis dyplom ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy – 20,00 zł

Brak opłat w terminie spowoduje problemy przy odbiorze kart okresowych osiągnięć studenta. Przekroczenie terminów wpłat generuje odsetki ustawowe.

 

Numer konta bankowego na który student wnosi opłaty trzeba odczytać w swoim profilu portalu elektronicznej obsługi studenta Politechniki Koszalińskiej – usosweb.tu.koszalin.pl

 

Jeśli student studiuje na dwóch lub więcej jednostkach, otrzyma na każdą jednostkę inny numer konta, na który będzie przelewał należności.

 

Jeżeli student dokonuje płatności za granicą Polski:
CITI Bank
Politechnika Koszalińska
ul.Śniadeckich 2
75-453 Koszalin
IBAN: PL (26 cyfrowy indywidualny numer konta studenta)
SWIFT:CITIPLPX

 

WINDYKACJA ZADŁUŻEŃ

Należności uczelni z tytułu opłat za studia (należność z tytułu czesnego, powtarzania przedmiotów, odsetek ustawowych od takiego zadłużenia) przedawniają się z upływem 10 lat. Stąd nie ma podstaw do umarzania należności czy odstępowania od ich dochodzenia w przypadku wniosków studentów powołujących się na krótsze terminy przedawnienia. 


 

Zgodnie z Regulaminem Pomocy materialnej Politechniki Koszalińskiej – Decyzją Dziekana Wydziału Architektury i Wzornictwa w 2019 roku została powołana Komisja Stypendialna Instytutu Wzornictwa na rok akademicki 2019/2020.
Na wniosek Samorządu Studentów Wydziału Architektury i Wzornictwa, Dziekan WAiW przekazała uprawnienia Komisji Stypendialnej Wydziału Architektury i Wzornictwa PK, w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, zwiększonego socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi na rok akademicki 2019/2020.

 

Komisja stypendialna Wydziału Architektury i Wzornictwa 2019/2020:

1. dr Justyna Matysiak – przewodnicząca Komisji
2. mgr Magdalena Sadłowska – członek komisji / pracownik uczelni
3. Adrianna Treder – członek komisji / studentka
4. Daria Prądzyńska – członek komisji / studentka
5. Izabela Komasa – członek komisji / studentka
6. Paulina Englot – członek komisji / studentka
7. Karolina Hering – członek komisji / studentka